Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2004/05:T459 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

av Johnny Gylling m.fl. (kd)
Sammanfattning

Regeringens transportpolitik har under det senaste decenniet inneburit försenade infrastrukturprojekt och ett alltmer eftersatt vägunderhåll. Utvecklingen har fört Sverige allt längre bort ifrån de transportpolitiska målen. Trafiksäkerheten har försämrats sedan riksdagen 1998 beslutade om nollvisionen.

För perioden 2004-2015 har riksdagen beslutat om en planeringsram för byggande och underhåll av vägar och järnvägar som innebär ökade anslag jämfört med inledningen av 2000-talet. Planer är dock inte detsamma som förverkligade projekt. För Sveriges kommunikationer är det avgörande att den senaste planperiodens successiva anslagsneddragningar inte upprepas.

Kristdemokraterna har ställt sig bakom ökningen av den totala planeringsramen, men bedömer att en oproportionerligt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (21)