Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2010/11:N407 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar till utgiftsområde 21 Energi 150 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 3 020 194 000 kr.

Motivering

För att Sverige skall kunna stå sig i konkurrensen gentemot omvärlden, för att ambitionerna om att bryta landets oljeberoende skall kunna förverkligas och för att hushållen skall kunna hålla sina boendekostnader på en rimlig nivå måste energipriserna hållas låga. Sverigedemokraterna vill därför öppna för att förnya och att bygga ut kärnkraften. Som ett led i vår ambition att ta Sverige ur oljeberoendet, samt för att utveckla den inhemska energiindustrin, väljer vi också att avsätta resurser till en satsning på inhemska energikällor.

Anslagsförslag 2011 för utgiftsområde 21 Energi (SD)

Tusental kronor

Anslag (ramanslag)

Regeringens förslag

Avvikelse gentemot regeringens förslag

1:1

Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader

237 936

1:2

Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m.

140 000

1:3

Insatser för uthållig energianvändning

119 909

1:4

Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft

70 000

1:5

Energiforskning

1 315 804

+150 000

1:6

Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket

184 000

1:7

Planeringsstöd för vindkraft m.m.

20 000

1:8

Stöd för installation av solvärme

25 000

1:9

Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader

90 217

1:10

Energiteknik

122 000

1:11

Elberedskap

250 000

1:12

Energieffektiviseringsprogram

270 000

1:13

Avgifter till internationella organisationer

25 328

Summa för utgiftsområdet

2 870 194

+150 000

Stockholm den 25 oktober 2010

Johnny Skalin (SD)

Björn Söder (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)