Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2010/11:N381 av Lars Johansson m.fl. (S, MP, V)

av Lars Johansson m.fl. (S, MP, V)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 21 Energi enligt uppställning:

 

 Anslag

Regeringens förslag (tkr)

Förändring (tkr)

Nytt

Förnybar energi

100 000

Summa:

100 000

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om satsningar på förnybar energi.

Motivering

Vi vill investera brett i klimatomställning. Till exempel genom energieffektivisering och utveckling av förnybar energi och finansiera detta med högre klimat- och miljöskatter. En stor satsning på energieffektivisering görs genom det rödgröna ROT-avdraget.

Så tar vi ansvar för framtiden.

Förnybar energi

Certifikatssystemet för förnybar elproduktion ska vidareutvecklas. Målet bör sättas till minst 30 TWh ny el från förnybara källor år 2020. Det långsiktiga målet i certifikatssystemet för ny förnybar el ska vara minst 55 TWh till 2030. Andelen förnybar energi 2020 bör vara minst 53 procent av den totala energianvändningen. Kärnkraften ska successivt fasas ut med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor samt energieffektivisering. Sverige ska ha ett överskott på el.

Åtgärder för den förnybara energiproduktionen måste utformas så att de når största möjliga effekt på kort och lång sikt. Vi kommer därför att utveckla kompletterande stödformer till solenergi och annan förnybar energiteknik och pröva ett kompletterande fastprissystem för leveranser av förnybar el. Till dess att mer långsiktiga program finns på plats måste de investeringsstöd som finns idag kvarstå så att det inte blir glapp som gör att Sverige tappar kompetens och fart i utvecklingsarbetet. Vi vill förlänga och utöka de befintliga anslagen till solvärme och solel samt annan förnybar energiteknik. Totalt satsar vi 100 miljoner kronor mer än regeringen på anslaget.

Vattenfall ska behållas och utvecklas i statlig ägo.

Stockholm den 26 oktober 2010

Lars Johansson (S)

Maria Wetterstrand (MP)

Kent Persson (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)