Motion till riksdagen
2020/21:3197
av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag2021för utgiftsområde20Allmän miljö- och naturvård

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Naturvårdsverket

595611

±0

1:2

Miljöövervakning m.m.

507714

±0

1:3

Åtgärder för värdefull natur

1962035

±0

1:4

Sanering och återställning av förorenade områden

1146718

±0

1:5

Miljöforskning

98825

±0

1:6

Kemikalieinspektionen

280699

±0

1:7

Avgifter till Internationella organisationer

272131

±0

1:8

Klimatbonus

2910000

±0

1:9

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

294952

±0

1:10

Klimatanpassning

78000

±0

1:11

Åtgärder för havs- och vattenmiljö

1399565

100000

1:12

Insatser för internationella klimatinvesteringar

265000

±0

1:13

Internationellt miljösamarbete

47400

±0

1:14

Skydd av värdefull natur

1685500

100000

1:15

Havs- och vattenmyndigheten

247966

±0

1:16

Klimatinvesteringar

1935000

±0

1:17

Klimatpremier

170000

±0

1:18

Stöd för gröna och trygga samhällen

150000

−150000

1:19

Industriklivet

749926

±0

1:20

Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv

215000

±0

2:1

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

101263

±0

2:2

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning

1088908

±0

99:1

Investeringsstöd för produktion av förnybara drivmedel samt laddinfrastruktur r

±0

250000

99:2

Klimatanpassade och gröna städer

±0

150000

99:3

Klimatstöd för ett fossilfritt Sverige

±0

1000000

Summa

16202213

1450000

Anslag 1:3 Åtgärder för värdefull natur

För att stärka allmänhetens tillgång till våra naturreservat och nationalparker samt genomföra skötselåtgärder för att stärka den biologiska mångfalden behövs utökade resurser som är långsiktiga. Förutom positiva effekter för folkhälsa och turism bidrar höjda anslag till stärkta åtgärder för hotade arter och därmed större möjligheter att nå våra miljömål. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget jämfört med regeringen med 100 miljoner kronor 2022 och 600 miljoner kronor 2023.

Anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö

Vänsterpartiet vill öka satsningarna på lokala vattenvårdsprojekt som bl.a. minskar näringsbelastningen i våra vattendrag och hav och därmed minskar övergödningen. LOVA (lokala vattenvårds­projekt) ger möjlighet till ett brett spektrum av åtgärder för att nå god vattenstatus genom att exempelvis öka upptag och återcirkulering av näringsämnen. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 100 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2021.

Anslag 1:14 Skydd av värdefull natur

För att bromsa utarmningen av biologisk mångfald måste natur med höga naturvärden skyddas i snabbare takt. Sverige når inte det nationella målet om att 150000 hektar skogsmark med höga naturvärden ska få formellt skydd. Inte heller når Sverige, med nuvarande insatser, målet om att minst 20 procent av Sveriges land- och sötvattensområden ska vara skyddade för att uppnå ett ekologiskt representativt och sammanhängande nätverk. Ett ökat anslag möjliggör även att fler markägare ges möjlighet till ersättning vid bildande av t.ex. naturreservat. Med anledning av domar under 2020 har behovet av att skydda fjällnära skogar, som har höga naturvärden, kraftigt ökat vilket ytterligare ställer krav på ökad finansiering av skogsskydd. Vi föreslår därför att anslaget sammanlagt under perioden 2021–2023 ökar med 1050 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 100 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2021.

Anslag 1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen

Vänsterpartiet avvisar satsningen och föreslår i stället vår egen satsning Klimatanpassade och gröna städer en satsning som är större i omfattning och som även stödjer klimatanpassade åtgärder. Vänsterpartiet föreslår därmed en minskning av anslaget med 150 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2021.

Nytt anslag: Investeringsstöd för produktion av förnybara drivmedel samt laddinfrastruktur

Utsläppen behöver minska betydligt snabbare än vad som sker för närvarande i Sverige. Investeringsstöden behöver öka för att åstadkomma de systemskiften som krävs för att nå klimatmålen. För ny teknik behöver marknaden statliga insatser i form av riskdelning och finansiering för att investera i de fossilfria lösningarna. Inte minst inom transportsektorn finns ett stort investeringsbehov i fossilfria lösningar där effekter för våra klimatmål även är möjliga på lite kortare sikt. Vänsterpartiet föreslår därför ett ökat riktat stöd till klimatinvesteringar jämfört med regeringens föreslagna nivåer, och utöver nuvarande Klimatklivet, för att stödja medfinansiering med denna inriktning. Genom investeringsstöd för utbyggnad av biogas och produktion av andra förnybara drivmedel stärker vi jord- och skogsnäringens möjligheter att bidra till såväl omställning av egen energianvändning som produktionen av biodrivmedel i Sverige och därmed uppnå högre grad av nationell självförsörjning av fossilfria drivmedel. Satsningen rymmer även ökat anslag för utbyggnad av laddinfrastruktur samt utbyggnad av vätgasinfrastruktur. Vi föreslår under perioden 2021–2023 en sammanlagd satsning på 1,35 miljarder kronor jämfört med regeringens förslag. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 250 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2021.

Nytt anslag: Klimatstöd för ett fossilfritt Sverige

Klimatkrisen är akut och effekterna av coronakrisen kräver ekonomiska stimulansåtgärder som främjar sysselsättningen. Det ger oss goda förutsättningar att främja hållbara investeringar för en grön omställning. Internationella energimyndigheten (IEA) har nyligen konstaterat att storskaliga investeringar för att främja utveckling, spridning och integrering av klimatvänlig teknik bör vara en central del av regeringarnas planer, då det kommer både att stimulera ekonomin och skynda på omställningen till förnybara energikällor. Vänsterpartiet delar den uppfattningen. Vår uppfattning är att näringen själv bör bära en väsentlig del av omställningskostnaderna men att det inte minst i skuggan av coronakrisen krävs skyndsamma statliga åtgärder för att medverka till en omställning med minskade utsläpp och gröna jobb. Inom ramen för Fossilfritt Sverige har ett antal branscher tagit fram egna färdplaner för hur respektive bransch ska bli fossilfri med stärkt konkurrenskraft som följd. Färdplanerna innehåller konkreta förslag på åtgärder för både aktörerna och politiken. Hittills har 21 färdplaner färdigställts från branscherna. Färdplaner har bl.a. tagits fram för Bygg- och anläggningssektorn, Sjöfartsnäringen och Återvinningsindustrin m.fl. Bland förslagen som Vänsterpartiet anser vara lämpliga hör:

  • Stöd för ökad elektrifiering inom vägtrafiken.
  • Införande av generella ekonomiska incitament som gör återvunnet material mer konkurrenskraftigt på marknaden.
  • Statligt stöd för tillgång till fossilfria drivmedel och energikällor inom sjöfarten.
  • Statligt stöd för program för forskning och utveckling om fossilfri ståltillverkning.

Naturvårdsverket ges ansvaret för att i samarbete med andra berörda myndigheter att använda anslaget för att genomföra åtgärder som föreslagits inom ramen för Fossilfritt Sverige. Åtgärderna ska bidra till minskade utsläpp av växthusgaser samt i harmoni med våra övriga nationella miljökvalitetsmål. Vi föreslår en satsning på sammanlagt 4,5 miljarder kronor under 2021–2023. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 1000 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2021.

Nytt anslag: Klimatanpassade och gröna städer

Vänsterpartiet vill införa ett statligt stöd till kommuner för klimatanpassade och grönare städer. Stödet ska ges för utveckling av befintlig stadsgrönska samt etablering av stadsgrönska för att främja dagvattenhantering och biologisk mångfald. Anslaget ska bl.a. möjliggöra åtgärder för att omvandla hårdgjorda ytor genom att anlägga vattenfördröjande åtgärder som växtbäddar. Stödet möjliggör därmed även stöd för stadsnära odling i närmiljön. Gemensamt för åtgärderna är att de ska främja klimatanpassning samt miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv. Vi föreslår en satsning för detta ändamål på sammanlagt 950 miljoner kronor under perioden 2021–2023. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 150 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2021.

Jonas Sjöstedt (V)

Hanna Gunnarsson (V)

Tony Haddou (V)

Maj Karlsson (V)

Karin Rågsjö (V)

Håkan Svenneling (V)

Jessica Wetterling (V)

Elin Segerlind (V)