Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2015/16:3155 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen

2015/16:3155

av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Tabell 1. Centerpartiets förslag till anslag 2016 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (C)

1:1

Naturvårdsverket

433 435

−70 000

1:2

Miljöövervakning m.m.

333 214

−52 000

1:3

Åtgärder för värdefull natur

1 002 535

−350 000

1:4

Sanering och återställning av förorenade områden

815 018

−300 000

1:5

Miljöforskning

80 831

1:6

Kemikalieinspektionen

229
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)