Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2022/23:2206 av Martin Ådahl m.fl. (C)

av Martin Ådahl m.fl. (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Centerpartiet strävar efter en ökad finansiell stabilitet. Hushållens och företagens tillgång till finansiella tjänster är viktig för att omvandla sparande och konsumtionsutjämning till produktiva investeringar. Välfungerande marknader för riskhantering och allokering av kapital är ett viktigt fundament för ekonomisk tillväxt. Sådana tjänster bör erbjudas med ett starkt konsumentskydd och på ett sätt som inte äventyrar den finansiella stabiliteten.

Finansinspektionens arbete med tillsyn och deras mandat att hantera de risker som är förknippade med hushållens skuldsättning är här viktiga. Också Riksgäldens roll som resolutionsmyndighet, statens internbank och skuldförvaltare är av största vikt.

Att granska det offentligas verksamhet är också centralt för att kontinuerligt förbättra den offentliga sektorns arbete. Här fyller Statistiska centralbyrån, Riksrevisionen, Statskontoret och Finanspolitiska rådet viktiga funktioner. Tilltron till den statliga förvaltningens effektivitet påverkar i förlängningen tilltron till den svenska demokratins förmåga att lösa de uppgifter den åläggs.

Centerpartiets överväganden

 

Tabell 1. Anslagsförslag 2023 för utgiftsområde 02 Samhällsekonomi och finansförvaltning

 

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Statskontoret

108 272

−1 271

1:2

Kammarkollegiet

118 318

−381

1:3

Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter

23 050

±0

1:4

Arbetsgivarpolitiska frågor

1 693

±0

1:5

Statliga tjänstepensioner m.m.

15 206 904

±0

1:6

Finanspolitiska rådet

11 035

−30

1:7

Konjunkturinstitutet

78 255

−10 172

1:8

Ekonomistyrningsverket

211 395

−1 597

1:9

Statistiska centralbyrån

608 582

−4 671

1:10

Bidragsfastigheter

290 000

±0

1:11

Finansinspektionen

788 347

−32 736

1:12

Riksgäldskontoret

364 014

−3 009

1:13

Bokföringsnämnden

14 138

−69

1:14

Vissa garanti- och medlemsavgifter

110 116

±0

1:15

Statens servicecenter

915 068

−4 350

1:16

Finansmarknadsforskning

59 953

−6

1:17

Upphandlingsmyndigheten

112 259

−354

99:1

Lönekostnader i staten

±0

−400 000

Summa

19 021 399

−458 646

Anslag 1:7 föreslås minska med 5 miljoner kronor 2023 till följd av att förslaget om att analysera drivmedelspriser avvisas. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 5 miljoner kronor år 2024. Anslaget föreslås minska med 5 miljoner kronor år 2023 till följd av att förslaget om förstärkt miljöekonomiskt analysarbete avvisas. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 5 miljoner kronor per år 2024 och 2025. Ovanstående besparingar används för att finansiera andra prioriterade reformer, ämnade att bland annat lindra effekterna av höga drivmedelspriser för personer på landsbygden som är beroende av bilen och påskynda klimatomställningen.

Anslag 1:8 föreslås minska med 1 miljoner kronor år 2023 till följd av att regeringens förslag om förstärkning på motsvarande belopp avvisas. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 1 miljon kronor år 2024.

För att finansiera andra prioriterade reformer föreslås anslag 1:11 minska med 25 miljoner kronor år 2023, genom att regeringens förslag om förstärkning av Finansinspektionens tillsyns- och analysförmåga avvisas. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 25 miljoner kronor per år 2024 och 2025. Anslaget föreslås därtill minska med 2 miljoner kronor år 2023 till följd av att regeringens förslag till förstärkning på motsvarande belopp avvisas.

Centerpartiet föreslår i budgetmotionen för 2023 att arbetsgivaravgifterna ska sänkas. Detta leder till minskade lönekostnader för staten. Av tekniska skäl redovisas denna effekt som ett negativt anslag på detta utgiftsområde.

Därutöver föreslår Centerpartiet en sänkning av pris- och löneomräkningen, vilket påverkar de anslag som räknas upp med denna.

 

 

 

Martin Ådahl (C)

Elisabeth Thand Ringqvist (C)

Ulrika Liljeberg (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)