Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2022/23:2178 av Mikael Damberg m.fl. (S)

av Mikael Damberg m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

I en osäker tid krävs ett ansvarstagande ledarskap och en politik som stärker samhällets grundläggande funktioner och motståndskraft. Det svenska samhället karakteriseras av en grundläggande tillit, tillit till våra medmänniskor men också till staten och myndigheterna. Den tilliten är grunden för hur vårt samhälle är organiserat och vår välfärdsmodell. Coronapandemin och det fruktansvärda kriget i Ukraina har än en gång visat att ensam inte är stark, utan vår tids stora utmaningar måste mötas tillsammans. Nu behöver vi fortsätta arbeta för att stärka tilliten till och förtroendet för den svenska samhällsmodellen, där alla är med och bidrar och ingen lämnas efter. Vi måste stärka Sveriges motståndskraft mot kriser, genom att värna den finansiella stabiliteten och föra en ansvarfull ekonomisk politik. Vi behöver fortsätta förbättra den statliga närvaron i hela landet. Vi ska ta krafttag mot fusk och kriminella som systematiskt utnyttjar våra välfärdssystem samt se till våra gemensamma skattepengar används på ett sätt som främjar miljömässig och social hållbarhet.

 

Fler statliga jobb i hela landet.

Utbyggnaden av den statliga närvaron och servicen behöver fortsätta i hela landet. Genom fler servicekontor, beslut om omlokalisering och nyinrättade myndigheter samt Försvarsmaktens, Polismyndighetens och Kriminalvårdens pågående expansion finns förutsättningar för tusentals nya statliga jobb runt om i landet. Det regionala perspektivet ska finnas med i varje beslut om var statlig verksamhet ska placeras och arbetet med omlokaliseringar och etableringen av nya servicekontor ska fortsätta. Vi vill avsätta 50 miljoner kronor på anslag 1:15 Statens servicecenter för att upprätta sex nya servicekontor.

 

Gå på pengarna – slå hårt mot gängens finansiering och organisation

Vi ser en fortsatt allvarlig utveckling när det gäller våldet och de kriminella gängens framfart. Kriminalitet får aldrig löna sig och inte en krona av våra skattepengar ska gå till de kriminella. Vi behöver växla upp arbetet på en rad områden. Vi behöver intensifiera arbetet mot bedrägerier och penningtvätt, som idag är en nyckel för gängens finansiering. Vi vill se en offensiv mot arbetslivskriminalitet, som göder den organiserade brottsligheten och där människor utnyttjas och far illa. Brott mot välfärden ska bekämpas, därför vill vi att informationsutbytet mellan myndigheten underlättas så att staten kan bekämpa de som fuskar med full kraft. Den nya utbetalningsmyndigheten som ska starta sin verksamhet år 2024 kommer att spela en viktig roll för att förebygga, upptäcka och förhindra felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

 

Offentlig upphandling

Varje år upphandlar staten för ungefär 800 miljarder kronor, det är en betydande del av samhällets totala ekonomi. Politiken har ett särskilt ansvar att säkerställa att verksamhet som finansieras av skattemedel aktivt bidrar till att uppnå samhällspolitiska mål såsom respekt för arbetstagares rättigheter, klimat- och miljöhänsyn, innovation och social inkludering.

 

 

 

 

Tabell 1. Anslagsförslag 2023 för utgiftsområde 02 Samhällsekonomi och finansförvaltning

 

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Statskontoret

108 272

±0

1:2

Kammarkollegiet

118 318

±0

1:3

Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter

23 050

±0

1:4

Arbetsgivarpolitiska frågor

1 693

±0

1:5

Statliga tjänstepensioner m.m.

15 206 904

±0

1:6

Finanspolitiska rådet

11 035

±0

1:7

Konjunkturinstitutet

78 255

±0

1:8

Ekonomistyrningsverket

211 395

±0

1:9

Statistiska centralbyrån

608 582

±0

1:10

Bidragsfastigheter

290 000

±0

1:11

Finansinspektionen

788 347

±0

1:12

Riksgäldskontoret

364 014

±0

1:13

Bokföringsnämnden

14 138

±0

1:14

Vissa garanti- och medlemsavgifter

110 116

±0

1:15

Statens servicecenter

915 068

50 000

1:16

Finansmarknadsforskning

59 953

±0

1:17

Upphandlingsmyndigheten

112 259

±0

Summa

19 021 399

50 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (S)

Gunilla Carlsson (S)

Björn Wiechel (S)

Ingela Nylund Watz (S)

Adnan Dibrani (S)

Eva Lindh (S)

Joakim Sandell (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)