Motion till riksdagen
2021/22:4130
av Catarina Deremar m.fl. (C)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell1 i motionen.

Motivering

Kultur, media, idrott och civilsamhället behöver finnas tillgängligt för alla i hela landet. Alla dessa områden har i hög grad påverkats av pandemin. Det kommer därför att behövas åtgärder för att de ska ha goda utvecklingsmöjligheter framöver.

Kultur i hela landet

Alla, oavsett bostadsort, bakgrund, funktionsnedsättning eller livssituation ska ha möjlighet att delta i kulturliv som rymmer både professionellt buren kultur och amatörers skapande. Kultur stärker självförtroende och gör att fler tar tillvara yttrandefriheten. Det i sin tur stärker delaktigheten och demokratin i vårt samhälle. Ett brett kulturliv i hela landet underlättar för alla att kunna ta del av det. En stor del av kulturen bärs av våra språk och då behöver språkrikedomen i landet tas tillvara och bland annat de nationella minoritetsspråkens position stärkas.

Coronapandemin har fått stora effekter på kulturlivet som riskerar att ge långvariga konsekvenser. Situationen har blivit väldigt svår för många av de som arbetar inom kultursektorn. Det påverkar också i högsta grad alla människor som under denna tid gått miste om kulturupplevelser. Det behöver göras en bred översyn kring de effekter coronapandemin har fått och vilka ytterligare åtgärder som kan behövas för att säkra ett starkt kulturliv i hela landet även framöver, när stora delar av kulturlivet börjar starta upp. Det gäller även för de delar av kulturlivet som inte behöver något offentligt stöd, men andra typer av förbättrade förutsättningar. Det kan exempelvis röra sig om skattelättnader, som ett avskaffande av den så kallade dansbandsmomsen. Vidare behöver också konsekvenserna av pandemin på tillgängligheten till kultur för barn och unga studeras och åtgärder eventuellt vidtas.

För att lyfta kulturlivet i hela landet vill Centerpartiet stärka och utveckla kultursamverkansmodellen, i syfte att regionerna får ett större inflytande. Vi vill också att regionerna i samverkan med den nationella nivån tar fram en nationell kulturplan. Ytterligare ett sätt är att inrätta ett system för ett nationellt Kulturhuvudstadsår, då en ny svensk stad vartannat år får statusen nationell kulturhuvudstad. Då kan också mindre städer få uppmärksamhet och chans att visa upp och särskilt utveckla sitt kulturliv. De nationella kulturinstitutionerna måste också sprida sin verksamhet i hela landet.

Tillgång till allsidig och oberoende nyhetsbevakning

Tillgången till en allsidig och oberoende nyhetsbevakning och opinionsbildning i hela landet måste säkras. Det är då extra viktigt att bevaka områden som är särskilt utsatta, där nyhetsbevakning saknas eller har lägre frekvens och se vad mer som kan göras för att förbättra situationen. Då behöver också effekterna av mediestödet för så kallade vita fläckar noga följas.

Public service spelar en stor roll för spegling av hela landet. Den behövs sida vid sida med de privata aktörerna för att ha en mångfald av perspektiv. Ett fortsatt brett uppdrag för public service är centralt för att utbudet ska vara fortsatt relevant för många i Sverige.

Stärkt civilsamhälle

Coronapandemin har fått stora effekter också på civilsamhället. Det behövs åtgärder både på kort och längre sikt. Det behöver göras en översyn kring de effekter som pandemin har fått och vilka åtgärder som krävs för att säkra ett starkt civilsamhälle, inklusive idrottslivet, även framöver. Inom exempelvis idrotten, friluftslivet och folkbildningen finns stor förmåga att skapa en grogrund där man kan stärkas och utvecklas och de bidrar dessutom till verklig integration när människor möts utifrån intresse och delar erfarenheter.

Idrott tillgänglig för alla

Idrott är bra både för det fysiska och psykiska välbefinnandet. Det är därför viktigt att ta reda på orsakerna till att flickor slutar att idrotta tidigare, så att effektiva åtgärder kan sätta in. Centerpartiet anser att en utredning av vad som hindrar jämställd idrott tillsätts, så att Riksidrottsförbundet utifrån det kan få ett tydligare uppdrag för att uppnå jämställdhet inom svensk idrott.

Personer med funktionsnedsättning idrottar i lägre utsträckning än andra. Därför bör en utredning tillsättas vars syfte ska vara att identifiera hinder för personer med funktionsnedsättning och åtgärder som istället underlättar utövande och tävlande inom parasport.

Utformningen av statens idrottsanslag bör ses över för att göra resultaten mer klara beträffande tillgänglighet till idrott för barn och ungdomar ur bland annat jämställdhets, jämlikhets- och funktionsnedsättningsperspektiv.

Förslag till anslagsfördelning

Tabell 1. Centerpartiets förslag till anslag för 2022 för utgiftsområde 17 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag, tusentals kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Statens kulturråd

73714

−92

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete

1450582

−75000

1:3

Skapande skola

199964

1500

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

45153

±0

1:5

Stöd till icke-statliga kulturlokaler

9852

±0

1:6

Bidrag till regional kulturverksamhet

1681723

−2051

1:7

Myndigheten för kulturanalys

18436

−20

2:1

Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner

1122130

−1340

2:2

Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål

301614

−50000

2:3

Statens musikverk

97355

−106

3:1

Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter

205735

±0

3:2

Myndigheten för tillgängliga medier

128474

−169

3:3

Institutet för språk och folkminnen

72251

−96

4:1

Statens konstråd

11078

−11

4:2

Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön

42947

±0

4:3

Nämnden för hemslöjdsfrågor

11805

−6

4:4

Bidrag till bild- och formområdet

61069

−15000

5:1

Konstnärsnämnden

23444

−131

5:2

Ersättningar och bidrag till konstnärer

599830

−75000

6:1

Riksarkivet

467946

−584

7:1

Riksantikvarieämbetet

286384

−313

7:2

Bidrag till kulturmiljövård

276042

±0

7:3

Kyrkoantikvarisk ersättning

460000

±0

7:4

Bidrag till arbetslivsmuseer

8000

±0

8:1

Centrala museer: Myndigheter

1451114

−1699

8:2

Centrala museer: Stiftelser

288714

±0

8:3

Bidrag till vissa museer

79718

±0

8:4

Forum för levande historia

50175

−70

8:5

Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål

80

±0

9:1

Myndigheten för stöd till trossamfund

16327

−17

9:2

Stöd till trossamfund

81919

±0

10:1

Filmstöd

608444

±0

11:1

Sändningar av TV Finland

9721

±0

11:2

Forskning och dokumentation om medieutvecklingen

3471

−6

11:3

Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet

483

±0

11:4

Statens medieråd

24144

−48

11:5

Stöd till taltidningar

47856

±0

12:1

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

59053

−62

12:2

Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet

290680

±0

12:3

Särskilda insatser inom ungdomspolitiken

2000

±0

13:1

Stöd till idrotten

2366811

±0

13:2

Bidrag till allmänna samlingslokaler

52164

±0

13:3

Stöd till friluftsorganisationer

97785

±0

13:4

Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer

15000

±0

13:5

Insatser för den ideella sektorn

23758

±0

14:1

Bidrag till folkbildningen

4829783

±0

14:2

Bidrag till tolkutbildning

60331

±0

14:3

Särskilda insatser inom folkbildningen

60000

±0

14:4

Särskilt utbildningsstöd

202158

±0

15:1

Spelinspektionen

77376

−99

Summa

18454593

−220420

Tabell 2. Centerpartiets förslag till anslag för 2022 till 2024 för utgiftsområde 17 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag, miljoner kronor

Avvikelse från regeringen

2022

2023

2024

Utgiftsområde17Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:1

Statens kulturråd

−0

−0

−0

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete

−75

±0

±0

1:3

Skapande skola

2

±0

±0

1:6

Bidrag till regional kulturverksamhet

−2

−20

−20

1:7

Myndigheten för kulturanalys

−0

−0

−0

2:1

Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner

−1

−7

−7

2:2

Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål

−50

±0

±0

2:3

Statens musikverk

−0

−1

−1

3:2

Myndigheten för tillgängliga medier

−0

−1

−1

3:3

Institutet för språk och folkminnen

−0

−0

−0

4:1

Statens konstråd

−0

−0

−0

4:3

Nämnden för hemslöjdsfrågor

−0

−0

−0

4:4

Bidrag till bild- och formområdet

−15

±0

±0

5:1

Konstnärsnämnden

−0

−0

−0

5:2

Ersättningar och bidrag till konstnärer

−75

±0

±0

6:1

Riksarkivet

−1

−2

−2

7:1

Riksantikvarieämbetet

−0

−1

−1

8:1

Centrala museer: Myndigheter

−2

−8

−8

8:4

Forum för levande historia

−0

−0

−0

9:1

Myndigheten för stöd till trossamfund

−0

−0

−0

11:1

Sändningar av TV Finland

±0

−0

−0

11:2

Forskning och dokumentation om medieutvecklingen

−0

−0

−0

11:4

Statens medieråd

−0

−0

−0

12:1

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

−0

−0

−0

15:1

Spelinspektionen

−0

−0

−0

Summa

−220

−42

−42

Centerpartiets överväganden

Anslag 1:2 föreslås minska med 75 miljoner kronor år 2022 till följd av att det tillfälliga förslaget rörande bibliotek avvisas. 

Anslag 1:3 skapande skola föreslås öka med 1,5 miljoner kronor år 2022 då Centerpartiet avvisar förslaget om att spara på denna viktiga insats.

Anslag 2:2 föreslås minska med 50 miljoner kronor år 2022 till följd av att förslaget om den tillfälliga förstärkningen på motsvarande belopp avvisas.

Anslag 4:4 föreslås minska med 15 miljoner kronor år 2022 till följd av att förslaget om den tillfälliga förstärkningen på motsvarande belopp avvisas.

Anslag 5:2 föreslås minska med 75 miljoner kronor år 2022 till följd av att förslaget om den tillfälliga förstärkningen på motsvarande belopp avvisas.

När det gäller anslag 13:3 vill Centerpartiet särskilt framhålla vikten av att en del av förstärkningen kanaliseras till Scouterna, som ramlat mellan stolarna vad gäller andra stöd under pandemin.

Därutöver föreslår Centerpartiet en sänkning av pris- och löneomräkningen, vilket påverkar de anslag som räknas upp med denna.

Catarina Deremar (C)

Anne-Li Sjölund (C)

Peter Helander (C)

Jonny Cato (C)