Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2020/21:2976 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2020/21:2976

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag 2021 för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Statens kulturråd

67 099

±0

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete

1 589 084

405 000

1:3

Skapande skola

201 465

±0

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

45 153

±0

1:5

Stöd
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)