Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2019/20:2695 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Förutom de anslagsförändringar som redovisas i tabell 1 har vi inga avvikelser i förhållande till regeringens förslag.

Tabell 1 Anslagsförslag 2020 för utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (V)

1:1

Statens skolverk

1 135 892

+57 000

1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet

3 911 093

456 000

1:7

Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m.

3 903 000

+2 192 000

1:11

Fler anställda i lågstadiet

985 500

+985 500

1:14

Bidrag till lärarlöner

4 670 100

43 000

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor

860 473

+263 000

2:67

Särskilda bidrag inom högskoleområdet

46 674

+60 000

Summa

83 315 865

+3 058 500

Anslag 1:1 Statens skolverk

Vänsterpartiet ser vikten av att lärare kan utvecklas i sitt arbete och tillför därmed ytterligare 43 miljoner kronor till införandet av proffesionsprogram. Vänsterpartiet avvisar neddragningen av förvaltningsanslaget till Skolverket med 15 miljoner kronor. Vänsterpartiet avvisar även regeringens ökning av anslaget med 1 miljon kronor för implementering av betyg i åk 4. Sammantaget tillför Vänsterpartiet 57 miljoner kronor mer till anslaget jämfört med regeringen 2020

Anslag 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet

Vänsterpartiet prioriterar satsningar på fler lärare och avvisar därför regeringens 500 miljoner kronor till lärarassistenter. Vänsterpartiet ser vikten av simkunnighet och avvisar därför avvecklingen av anslaget på 7 miljoner kronor till lovsimskola. Vänsterpartiet värdesätter elevers rätt till stöd i skolan och avvisar därför neddragningen av anslaget till specialpedagogik med 32 miljoner kronor. Vänsterpartiet avvisar neddragningen av anslaget till elevhälsa med 5 miljoner kronor. Sammantaget innebär det att Vänsterpartiet anslår 456 miljoner kronor mindre än regeringen 2020.

Anslag 1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet m.m.

Vänsterpartiet avvisar regeringens neddragning av anslaget på 192 miljoner kronor och föreslår samtidigt en satsning på 2 miljarder kronor till anslaget för att öka personaltätheten, förbättrad kvaliteten, öka möjligheterna till fortbildning och minska gruppstorleken i förskola och fritidshem. Sammantaget innebär det att Vänsterpartiet anslår 2192 miljoner kronor mer än regeringen 2020.

Anslag 1:11 Fler anställda i lågstadiet

För Vänsterpartiet är hög personaltät i skolan en prioriterad fråga. Vi avvisar därför minskningen av anslaget med 985,5 miljoner kronor. Vänsterpartiet föreslår därför en ökning av anslaget med 985,5 miljoner kronor jämfört med regeringen 2020.

Anslag 1:14 Bidrag till lärarlöner

Vänsterpartiet vill avveckla karriärstegsreformen och avvisar därför höjningen av anslaget med 43 miljoner kronor. Vänsterpartiet anslår därför 43 miljoner kronor mindre än regeringen 2020.

Anslag 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskola

nsterpartiet vill stärka kvaliteten på högre utbildning och föreslår därför en höjning av ersättningen per helårsstudent till lärosätena. Vänsterpartiet anslår 293 miljoner kronor till detta.

Vänsterpartiet avvisar satsningen på arbetsintegrerad lärarutbildning med hänvisning till vår egen satsning på välfärdens personalförsörjning, inklusive arbetsintegrerad lärarutbildning, under UO25. Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en ökning av anslaget med 263 miljoner kronor i jämförelse med regeringen 2020.

Anslag 2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet

Vänsterpartiet vill öka tryggheten för studenter på lärosätena och avsätter därför 30 miljoner kronor till studentkårerna och 30 miljoner kronor till att stärka studenthälsan på lärosätena. Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en ökning av anslaget med 60 miljoner kronor jämfört med regeringen 2020.

Övriga satsningar inom utbildningsområdet

Välfärden lider i dag av personalbrist som beräknas öka än mer över tid. För att garantera en fungerande välfärd i hela landet föreslår Vänsterpartiet en utbildningssatsning för säkrad personalförsörjning som kombinerar betalt arbete i välfärden med utbildning. Utöver det bygger Vänsterpartiet ut tillgången till akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor. Satsningen finansieras helt med statliga medel och omfattar en tioårsperiod och uppgår till en total kostnad om 50 miljarder kronor. För 2020 avsätts 1,6 miljarder kronor för att sedan utökas till 3,6 miljarder kronor 2021 och 5,6 miljarder kronor 2022 och framåt. Satsningen räcker till att utbilda minst 10000 lärare, förskollärare, sjuksköterskor, socionomer eller annat akademiskt bristyrke inom välfärden samt minst 15000 undersköterskor, omkring 1000 barnmorskor och ca 3000 specialistsjuksköterskor.

Hållbar skolmat ska ge elever energi att gå i skolan samtidigt som den bidrar till att ställa om matproduktionen för klimatet och miljön. Dessa mål är inte motsatser, men de kräver ett genomtänkt och hållbart arbete från början till slut. Vänsterpartiet vill genomföra satsningar på näringsrik och god skolmat, som har låga utsläpp och som gynnar den biologiska mångfalden. Vi vill ge stöd åt kommuner vars skolor vill bygga tillagningskök, som skickar personalen på kurs i hållbar matlagning, som arbetar för att minska matsvinnet och som vill ta sig an andra satsningar på hållbar skolmat. Därför avsätter Vänsterpartiet 300 miljoner kronor 2020 och 500 miljoner kronor 2021 och 2022 till ett skolmatslyft.

Anslaget till utbildningssatsning för säkrad personalförsörjning och skolmatslyftet finns under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner och utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Jonas Sjöstedt (V)

Jens Holm (V)

Maj Karlsson (V)

Birger Lahti (V)

Karin Rågsjö (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Linda Westerlund Snecker (V)

Daniel Riazat (V)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (1)