Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2013/14:Ub567 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen

2013/14:Ub567

av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

S37009

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbildningspolitiska mål för grundskolan, gymnasiekompetens och den högre utbildningen.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att resurser ska fördelas till skolan och elever efter deras behov.

Motivering

Tabell 1 Anslagsförslag 2014 för utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)