Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2022/23:2189 av Muharrem Demirok m.fl. (C)

av Muharrem Demirok m.fl. (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Sverige behöver fler arbetade timmar, bland annat för att säkra välfärdens finansiering. Arbetslivet måste förlängas i bägge ändar. Unga svenskar kommer ut sent på arbetsmarknaden och vi går i pension allt för tidigt. Jämfört med flertalet andra OECD-länder påbörjar de svenska studenterna eftergymnasiala studier senare och tillbringar också längre tid i studier. Vidare är utbildningars koppling till arbetslivet på många håll dålig och matchningen på svensk arbetsmarknad är en av OECD:s sämsta.

Det är bra att människor vill satsa på att utbilda sig. Vi vill uppmuntra och underlätta för att fler ska studera. För att öka genomströmningen och få fler i arbete vill Centerpartiet ha ett mer flexibelt studiemedelsystem, som premierar studenter som avslutar sina studier före utsatt tid men också är anpassat för de med lägre studietakt, exempelvis de som har gått anpassad gymnasieskola eller är deltidssjukskriven. Det ger fler möjligheten till en utbildning som leder till jobb.

Det behöver även finnas flexibilitet för karriärväxling högre upp i åldrarna. Därför är det bra att den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel har höjts, från 56 till 60 år. Det underlättar vidareutbildning och omskolning i högre åldrar, som är en viktig del i det livslånga lärandet. Omställningsstudiestödet innebär att anställda kommer att få väsentligt förbättrade möjligheter att studera och ställa om under ett helt arbetsliv. Det är positivt att det införs inom ramen för det nya Saltsjöbadsavtalet.

I denna budgetmotion föreslås att det så kallade fribeloppet avskaffas för lånedelen av studiemedel. Inkomstprövningen av studiemedel för denna del är onödigt administrativt betungande och minskar incitamenten att arbeta.

Centerpartiets överväganden

Anslag 1. Anslagsförslag 2023 för utgiftsområde 15 Studiestöd

 

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Studiehjälp

4 499 895

±0

1:2

Studiemedel

19 738 606

±0

1:3

Omställningsstudiestöd

1 360 000

±0

1:4

Statens utgifter för studiemedelsräntor

734 890

10 000

1:5

Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk

62 150

±0

1:6

Bidrag till vissa studiesociala ändamål

27 000

±0

1:7

Studiestartsstöd

400 000

±0

1:8

Centrala studiestödsnämnden

1 071 379

−3 616

1:9

Överklagandenämnden för studiestöd

18 475

−45

Summa

27 912 395

6 339

 

Centerpartiet välkomnar de av regeringen föreslagna satsningarna på fler platser på yrkesvux och har inga avvikande förslag till beslut vad gäller dessa satsningar. Utöver de reformer som regeringen föreslår anser dock Centerpartiet att den så kallade fribeloppsgränsen för lånedelen av studiemedlet bör avskaffas. Av denna anledning föreslås anslag 1:4 öka med 10 miljoner kronor år 2023. Av samma anledning beräknas anslaget öka med 20 miljoner kronor år 2024 och med 30 miljoner kronor år 2025.

Därutöver föreslår Centerpartiet en sänkning av pris- och löneomräkningen, vilket påverkar de anslag som räknas upp med denna.

 

 

Muharrem Demirok (C)

Anders Ådahl (C)

Niels Paarup-Petersen (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)