Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2018/19:2374 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

av Patrick Reslow m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Sverige har ett väl utvecklat studiestödssystem som är ett av världens mest generösa system för att möjliggöra studier för unga människor från alla samhällsklasser. Sverige­demokraterna vill bevara detta generösa system då vi anser att samhället på sikt tjänar enormt på en välutbildad befolkning. Det är även rättvist med ett studiestödssystem där alla unga människor får möjlighet att studera och utveckla sina kunskaper och förmågor. I vissa avseenden vill Sverigedemokraterna se ett ännu mer generöst system, i andra avseenden anser vi att systemet blivit alltför generöst.

Studiestöd

Folkhögskolan, introduktionsprogram

Studiemedel motsvarande den neddragning som görs av Sverigedemokraterna på utgiftsområde 17 för Kunskapslyftet, Folkhögskolan, föreslås dras ner. Neddragningen avser den tidigare regeringens satsning 2017 för att personer skulle motiveras söka utbildningsplatser på Folkhögskolan. Den tidigare regeringens satsning på stöd till introduktionsprogram dras ner på grund av att det var riktat till en specifik grupp mottagare vilket vi anser inte blir rättvist gentemot andra studerande. Däremot ser vi gärna ökade förmåner för studerande där avsikten med ökat stöd är ökad samhällsnytta.

Studiestartsstöd

Studiestartsstödet avsett för nyanlända skapar orättvisa mellan grupper där andra än nyanlända är hänvisade till att ta studielån för att finansiera sina studier. Studiestarts­stödet innebär att den nyanlände slipper ta studielån under en period. Stödet innebär en ojämlik snedvridning i studiefinansieringen. Förlängd möjlighet att ta studielån för den avsedda målgruppen är ett bättre alternativ.

Bristyrken

För att ge incitament till studenter att välja att utbilda sig till yrken där det råder brist på personal vill vi ge ett riktat bidrag i form av förhöjt studiebidrag med 1 000 kr extra per månad under studiemånaderna. Detta gäller ett visst antal studieplatser. Anslaget avser i tabell 1 Utbildningspott kompetensunderskott.

Studieskuldsavdrag för lärare i glesbygd

Sverige ska vara ett land där människor kan bo, verka och ha barnen i skola även utan­för de större orterna. Det råder lärarbrist i glesbygd, vilket behöver åtgärdas. Ett sätt att komma bättre tillrätta med det är att se till att det blir attraktivt att arbeta i glesbygd. Examinerade lärare som tar anställning i de områden som av EU klassificeras som glesbygd ska få avdrag med 15 % på sin studieskuld då de arbetar i glesbygd.

Tabell 1 Anslagsförslag 2019 för utgiftsområde 15 Studiestöd

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Studiehjälp

4 267 138

1:2

Studiemedel

16 867 156

291 000

1:3

Avsättning för kreditförluster

1 844 552

1:4

Statens utgifter för studiemedelsräntor

148 949

1:5

Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk

62 150

1:6

Bidrag till vissa studiesociala ändamål

29 000

1:7

Studiestartsstöd

909 000

909 000

1:8

Centrala studiestödsnämnden

880 340

1:9

Överklagandenämnden för studiestöd

14 671

Nya anslag

1:10

Utbildningspott kompetensunderskott (1000 kr)

+100 000

1:11

Studieskuldsavdrag lärare i glesbygd

+220 000

Summa

25 022 956

880 000

Specificering av anslagsförändringar

1:2

Utbyggnad av folkhögskola samt högre stöd introduk.prog.

291 000

1:7

Studiestartsstöd

909 000

1:10

Utbildningspott kompetensunderskott

+100 000

1:11

Studieskuldsavdrag

+220 000


Patrick Reslow (SD)

Robert Stenkvist (SD)

Michael Rubbestad (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Ebba Hermansson (SD)

Clara Aranda (SD)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)