Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2010/11:A390 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar till utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 1 017 262 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 70 649 106 000 kr.

Motivering

Sverigedemokraterna föreslår en takhöjning från år 2011 till 900 kronor med en minskning till 750 kronor efter arbetslöshetsdag 101. Utöver detta säger vi nej till regeringens så kallade jobbcoacher och lotsar och tillsätter istället resurser på att höja matchningsnivån, vidareutveckla RUT, slopa arbetsgivaravgiften för lärlingsanställningar samt på att stimulera småföretagarna både genom ett återinfört schablonavdrag och genom ett förlängt starta-eget-bidrag.

Anslagsförslag 2011 för utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (SD)

Tusental kronor

Anslag (ramanslag)

Regeringens förslag

Avvikelse gentemot regeringens förslag

1:1

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader

5 931 062

–82 738

1:2

Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

36 936 325

+2 100 000

1:3

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

7 396 479

–1 000 000

1:4

Lönebidrag och Samhall m.m.

16 089 355

1:5

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

102 893

1:6

Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007–2013

1 346 000

1:7

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

27 408

1:8

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

55 561

1:9

Bidrag till administration av grundbeloppet

52 444

1:10

Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

8 303

1:11

Bidrag till lönegarantiersättning

976 000

2:1

Arbetsmiljöverket

591 037

2:2

Arbetsdomstolen

30 239

2:3

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar

92

2:4

Internationella arbetsorganisationen (ILO)

32 622

2:5

Medlingsinstitutet

56 024

Summa för utgiftsområdet

69 631 844

+1 017 262

Specifikation av anslag 1.3

Slopade jobbcoacher & lotsar

–950 000

Slopade instegsjobb

–550 000

Vidareutveckling RUT

+200 000

Starta-eget-bidrag

+300 000

Summa

+1 000 000

Stockholm den 25 oktober 2010

Johnny Skalin (SD)

Björn Söder (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)