Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2010/11:A367 av Ylva Johansson m.fl. (S, MP, V)

av Ylva Johansson m.fl. (S, MP, V)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt uppställning:

Anslag

 

Regeringens förslag (tkr)

Förändring (tkr)

1:1

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader

5 931 062

85 000

1:2

Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

36 936 325

3 008 000

1:3

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

7 396 479

630 000

1:4

Lönebidrag och Samhall m.m.

16 089 355

680 000

2:1

Arbetsmiljöverket

591 037

40 000

Summa

4 443 000

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om 100 000 fler jobb, praktik- och utbildningsplatser.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att minska arbetslösheten, i synnerhet bland ungdomar.

Motivering

Sverige behöver fler jobb. Vi föreslår i den gemensamma budgetmotionen 100 000 fler jobb, praktikmöjligheter och utbildningsplatser. Vi vill investera i det som bygger Sverige starkt inför framtiden. Vi vill investera i nya företag, i ökad konkurrenskraft, i nya bostäder, i hållbar infrastruktur, i klimatomställning och välfärd. Vi vill ge unga chansen att bidra till Sveriges framtid.

Rivstart för Sveriges unga

Dagens höga ungdomsarbetslöshet är ett slöseri med en hel generations kunskaper och engagemang. Vi vill införa ett ungdomsavdrag där hela arbetsgivaravgiften tas bort för den som anställer en ung arbetslös.

När nu de största ungdomskullarna sedan 1960-talet lämnar gymnasiet, samtidigt som fyrtiotalisterna går i pension, vill vi uppmuntra företag och organisationer att tidigarelägga framtida anställningar genom ett brett generationsväxlingsprogram.

Vi vill ta bort regeringens aktivitetsförbud på Arbetsförmedlingen, som tvingar unga att vänta minst tre månader för att få utbildning eller praktik. Många unga som inte får jobb saknar en fullständig gymnasieexamen. Vår långsiktiga ambition är att alla före 25 års ålder ska ha en fullständig gymnasieexamen. Vi vill redan 2011 införa ett ungdomslyft inom utgiftsområde 16 för att ge unga arbetslösa möjlighet att läsa in gymnasiet med rimliga studievillkor, och vi vill därefter gå vidare med ett bredare framtidslyft som ska omfatta fler grupper.

Idag drabbas unga särskilt hårt av att arbetsgivare kan stapla visstidsanställningar på varandra i åratal. Ungas rätt till trygga anställningar måste stärkas. Även ekonomiska incitament, såsom socialavgifter, ska ses över i detta sammanhang.

Tryggare jobb

Vi vill stärka arbetsrätten. Vi vill göra det lättare att få fasta tjänster genom att lagstifta så att det blir svårare för arbetsgivare att stapla visstidsanställningar på varandra. Alla som arbetar i Sverige ska behandlas lika. Vi vill riva upp lex Laval, revidera utstationeringsdirektivet och verka för att EU ska anta ett juridiskt bindande socialt protokoll för fackliga rättigheter. Vi vill också se över lagstiftningen när det gäller företags och organisationers anlitande av bemanningsföretag. Företrädesrätten till återanställning får inte sättas ur spel när arbetsgivare hyr in personal från bemanningsföretag.

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader

Specifikation av anslag 1:1

tkr

Insatser på arbetsförmedlingen inkl. validering

35 000

Ökade etableringsinsatser för nyanlända

250 000

Nej till regeringens satsning p g a andra förslag

–200 000

Summa

85 000

Människors utbildning och färdigheter ska tas tillvara och utvecklas var de än inhämtats. Detta är särskilt viktigt för personer som lärt sig mycket i arbetet eller har utländsk utbildning. Vi avsätter 10 miljoner kronor per år till ett förtydligat valideringsansvar för Arbetsförmedlingen.

Vår utgångspunkt är att nyanlända invandrare ska vara en prioriterad grupp och få ta del av Arbetsförmedlingens insatser. Därför avvisar vi regeringens lotsar för nyanlända inom utgiftsområde 13 liksom regeringens föreslagna anslagshöjning på 200 miljoner och satsar i stället på att bygga ut Arbetsförmedlingens verksamhet för nyanländas etablering. För att förbättra möjligheterna för nyanlända att snabbt komma i arbete förstärker vi Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag med 275 miljoner kronor. Sammantaget avsätter vi 85 miljoner mer än regeringen på anslaget 2011.

1.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

Vi vill förbättra arbetslöshetsförsäkringen. Det ska inte kosta mer än cirka 80 kronor i månaden att vara med – lika för alla. Alltför få anställda har idag en rimlig inkomsttrygghet vid arbetslöshet. Vi vill höja ersättningsnivån och taket så att alla som tjänar upp till cirka 25 000 kronor i månaden 2012 får ut 80 procent av sin lön i a-kassa.

En sammanhållen översyn av hela regelverket kring a-kassan behöver göras så att försäkringen blir enkel att förstå, pålitlig, träffsäker och inte möjlig att missbruka. Vi vill bland annat se över villkoren för deltidsarbetslösa och studerande. A-kassan ska vara frivillig och solidariskt finansierad.

Minst 80 procent ska få 80 procent av sin lön i arbetslöshetsersättning. I denna budget tar vi ett första steg för att nå detta mål. Under mandatperioden ska fortsatta steg tas för att nå målet. Vi vill prioritera att sänka kostnaderna för medlemskap i arbetslöshetsförsäkringen. Med vår politik kommer kostnaden för medlemskap i en a-kassa att sänkas till cirka 80 kronor i månaden för alla genom en skattereduktion. Det betyder att den löntagare som idag betalar 230 kronor i avgift får en sänkt kostnad om 150 kronor. Vi höjer ersättningsnivån i a-kassan till 80 procent. Taket höjs till 930 kronor per dag 2011 och 950 kronor per dag 2012. Den första höjningen genomförs i april 2011, den andra i januari 2012. Efter 100 dagars arbetslöshet trappas taket i a-kassan ned med 150 kronor per dag. För våra satsningar på förbättrad a-kassa avsätter vi 4 300 miljoner kronor. Som en följd av våra förslag till insatser på arbetsmarknads- och utbildningsområdet beräknas kostnaderna för anslaget minska med 1 292 miljoner kronor. Sammantaget avsätter vi 3 008 miljoner kronor mer än regeringen på anslaget 2011.

1.3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

Specifikation av anslag 1:3

tkr

Ungdomsavdrag

1 125 000

Gröna jobb, 500 platser

150 000

Yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning,
2 500 platser generellt

375 000

Yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning,
2 500 platser för unga

375 000

Utbildnings- och företagsvikariat

250 000

Nej till regeringsåtgärder: coacher

–950 000

Nej till regeringsåtgärder: arbetspraktik

–695 000

Summa

630 000

Vi vill införa ett ungdomsavdrag där hela arbetsgivaravgiften tas bort för den som anställer en ung arbetslös. Motsvarande subvention kan ges för den som ger en ung person en praktik- eller traineeplats. Avdraget omfattar totalt 1 125 miljoner kronor.

Programmet Gröna jobb var ett framgångsrikt program för långtidsarbetslösa som vi vill pröva igen. I programmet ska deltagarna jobba med natur- och kulturvård, till exempel med att röja fram kulturminnen, rusta upp promenadstigar och sköta om tätortsnära skogar. Till detta vill vi avsätta 150 miljoner kronor 2011, vilket räcker till cirka 500 platser.

Hälften av platserna inom den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen har avskaffats sedan regeringen tillträdde. I regeringens så kallade garantier får endast en liten andel utbildning eller praktik. Vi vill återupprätta den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen byggs ut så att vi når 5 000 platser i slutet av 2011. Dessa ligger kvar 2012. Därtill vill vi rikta 2 500 platser 2011 och 1 250 platser 2012 till unga mellan 18 och 24 år. Vi vill också göra det möjligt för arbetslösa ungdomar att ta del av högkvalitativa och längre arbetsmarknadsutbildningar och föreslår därför att regeln om högst tre månaders praktik eller utbildning utökas till maximalt nio månader.

Vi föreslår ett stöd som riktas till dem som har anställning, men som vill ta steget att vidareutbilda sig eller starta ett företag. Möjligheten erbjuds endast om en arbetslös samtidigt går in och vikarierar under tjänstledigheten. Programmet omfattar cirka 1 200 helårsplatser under 2011. Vi avvisar regeringens förslag om coacher samt arbetspraktik. Sammantaget avsätter vi därmed 630 miljoner kronor mer än regeringen på anslaget 2011.

1.4 Lönebidrag och Samhall m.m.

Vi vill ge möjlighet för dem som utförsäkras från den tillfälliga sjuk- och aktivitetsersättningen att erbjudas ett lönebidrag. Med lönebidragsanställningar riktade mot kultursektorn och den ideella sektorn kan många som tidigare haft tillfällig förtidspension få en ny möjlighet att göra en viktig insats. Vi avsätter därför medel som motsvarar 5 000 lönebidrag 2011 och 2 500 lönebidrag 2012. Sammantaget avsätter vi 680 miljoner kronor mer än regeringen på anslaget 2011.

2.1 Arbetsmiljöverket

För att nå vårt mål om bättre arbetsmiljö måste vi rusta upp arbetsmiljöarbetet. Därför tillför vi i ett första skede 40 miljoner kronor 2011 till Arbetsmiljöverkets tillsyns- och informationsarbete, utbildning av skyddsombud och de regionala skyddsombudens verksamhet. Vi vill också ta initiativ till en kartläggning om hur arbetslivs- och arbetsmiljöforskningen bäst kan samlas och hur den ska organiseras. Vi har som reformambition att tillföra 250 miljoner kronor på detta område under mandatperioden för att stärka och utveckla ett viktigt område. Sammantaget avsätter vi 40 miljoner kronor mer än regeringen på anslaget 2011.

Stockholm den 26 oktober 2010

Ylva Johansson (S)

Mehmet Kaplan (MP)

Josefin Brink (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)