Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Motion 2012/13:A332 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)

av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Tabell 1 Anslagsförslag 2013 för utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Integrationsåtgärder

242 905

-242 905

1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

5 927 039

-1 333 584

1:3

Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

1 916 000

-862 200

1:4

Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare

1 783 000

-1 783 000

1:5

Hemutrustningslån

216 582

-216 582

1:6

Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare

26 200

2:1

Diskrimineringsombudsmannen

94 963

-94 963

2:2

Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

30 368

-30 368

3:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder

239 239

-239 239

Summa

10 476 296

-4 802 841

Integration och jämställdhet

Anslag 1:1 avskaffas i sin helhet eftersom utgifterna inte kan anses vara effektiva.

Anslag 1:2 minskas kraftigt i takt med den kraftigt minskade invandringen till Sverige. Under första året har vi räknat med en minskning av invandringen med 45 %. Dock löper kostnaderna för kommunersättning på två år, varför den effektiva besparingen under 2013 uppgår till cirka 22,5 % givet att 2012 års kostnader också belastar 2013 års budget. Vi bedömer att vi kan spara 1 334 miljoner under 2013. Därefter ökas successivt besparingsutrymmet för att efter två år uppgå till 90 % av regeringens anslag.

Anslag 1:3 minskas kraftigt. Etableringsersättningen löper från 0–24 månader och vi har därmed räknat på helårsekvivalenter då genomsnittstiden uppgår till 12 månader. Därmed sparar vi 45 % under första året och därefter 90 % under nästkommande år.

Anslag 1:4 avskaffas i sin helhet.

Anslag 1:5 avskaffas i sin helhet. Det är inte rimligt att staten ställer ut lån till nyanlända invandrare för inköp av möblemang och köksutrustning för att sedan efterskänka en stor del av dessa lån.

Anslag 2:1 avskaffas i sin helhet. Diskrimineringsombudsmannen har visat sig bli en politisk myndighet som utövar starka påtryckningar mot småföretagare och andra personer. Det behövs ingen särskild myndighet för att diskrimineringslagstiftningen ska kunna tillämpas.

Anslag 2:2 avskaffas i sin helhet.

Anslag 3:1 avskaffas i sin helhet. Sverigedemokraternas jämställdhetspolitik är långsiktig och organisk. Vi tror inte att jämställdhet uppnås genom mer eller mindre ineffektiva satsningar på jämställdhetsprojekt.

Totalt sparar vi 4 803 miljoner kronor under 2013.

Stockholm den 2 oktober 2012

Sven-Olof Sällström (SD)

Erik Almqvist (SD)

Johnny Skalin (SD)

Margareta Larsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)