Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2020/21:3523 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om efterlevandestöd och tillkännager detta för regeringen.

Förslag till anslagsanvisning

Anslagsförslag för 2021 för utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Tabell 1 Moderaternas förslag till anslag för 2021 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Tusental kronor

Politikens inriktning

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Vi har föräldraförsäkringen och en väl utbyggd barnomsorg som ger förutsättningar för föräldrar att ta ett stort ansvar för barn och samtidigt förvärvsarbeta. Moderaterna tar ansvar för att Sverige ska fortsätta kunna ha ett väl utbyggt system för barnomsorg.

Anslag 1:2 Föräldraförsäkring

Till följd av Moderaternas förslag om sänkt drivmedelsskatt påverkas KPI vilket ger följdjusteringar i anslaget för föräldraförsäkring. Därmed ökar anslaget med 30 miljoner kronor 2021, 20 miljoner kronor 2022 och 30 miljoner kronor 2023. Moderaternas för­slag om reformerad akassa ger följdjusteringar i anslaget för föräldraförsäkring. Därmed minskar anslaget med 100 miljoner kronor årligen för 2021 och 2022. Till följd av att Moderaterna avvisar regeringens förslag om nedsatt arbetsgivaravgift för unga minskas anslaget med 100 miljoner kronor per år 20212023.

Anslag 1:5 Barnpension och efterlevandestöd

Ensamkommande barn och ungdomar försörjs av samhället genom placeringen i HVB-hem, stödboende eller familjehem. I underhållsstödet finns tydliga regler om att barn som får vård på institution på statens bekostnad eller vårdas i familjehem, stödboende eller HVB inte har rätt till underhållsstöd. Efterlevandestödet bör få samma tydliga lag­stiftning och den som bor i offentligt finansierad verksamhet ska inte ha rätt till efter­levandestöd. Moderaterna minskar därför anslaget med 150 miljoner kronor årligen år 20212023.

1:8 Bostadsbidrag

Eftersom Moderaterna föreslår en tidsgräns i aktivitetsstödet kommer en konsekvens bli att fler istället blir berättigad till bostadsbidrag. Förslaget beräknas innebära en ökning av anslaget med 100 miljoner kronor per år under 20212023.

 

 

Maria Malmer Stenergard (M)

 

Katarina Brännström (M)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Arin Karapet (M)

Ann-Sofie Alm (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)