Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2021/22:4015 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kvalificeringsregler för garantipension och tillkännager detta för regeringen.

Förslag till anslagsfördelning

Anslagsförslag 2022 för utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Tabell 1 Moderaternas förslag till anslag för 2022 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Anslagsförslag2022för utgiftsområde11Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Garantipension till ålderspension

13416400

±0

1:2

Efterlevandepensioner till vuxna

8834900

±0

1:3

Bostadstillägg till pensionärer

11461400

±0

1:4

Äldreförsörjningsstöd

1252200

±0

1:5

Inkomstpensionstillägg

6121000

±0

2:1

Pensionsmyndigheten

700228

±0

Summa

41786128

±0

Politikens inriktning

Det finns cirka två miljoner ålderspensionärer. Antalet ökar och kommer fortsätta öka, dels på grund av en ökad medellivslängd, dels på grund av storleken på de årskullar som närmar sig pensionsåldern. För att långsiktigt säkra pensionssystemets hållbarhet och ge goda förutsättningar till en god utveckling av pensioner är det av största vikt att sysselsättningen ökar och att åtgärder vidtas för att möjliggöra att fler löntagare kan arbeta längre. Vi värnar pensionsöverenskommelsen, och alla förändringar som rör denna överenskommelse måste ske i samförstånd mellan de partier som slutit överenskommelsen.

Anslag 1.1. Garantipension till ålderspension

Systemet har en inbyggd kvalificeringsmodell. För att få full garantipension krävs att man har bott minst 40 år i Sverige. Har man bott i Sverige kortare tid minskar garantipensionen med 1/40 för varje år som saknas. Om de totala pensionsförmånerna inte räcker till finns äldreförsörjningsstöd. För en person som kommit som flykting eller skyddsbehövande finns en undantagsregel som innebär att bosättningstiden i hemlandet räknas in i försäkringstiden. Därmed skiljer sig ersättningen för olika grupper utrikes födda och kvalificeringsmodellen sätts ur spel. Moderaterna föreslår att undantaget i kvalificeringsregeln för garantipension tas bort från och med 2023. Samma kvalificeringsregler ska gälla för alla. Moderaterna föreslår därför att anslaget minskas med 800 miljoner kronor från och med 2023.

Anslag 1.4. Äldreförsörjningsstöd

Eftersom Moderaterna föreslår att undantaget i kvalificeringsreglerna för garantipensionen tas bort kommer en konsekvens bli att vissa personer som kom till Sverige som flykting eller skyddsbehövande istället behöver få sin försörjning genom äldreförsörjningsstödet. Anslaget föreslås därför tillföras 300 miljoner kronor från och med 2023.

Maria Malmer Stenergard (M)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Katarina Brännström (M)

Arin Karapet (M)

Ann-Sofie Alm (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-06 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)