Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2016/17:2891 av Linus Bylund m.fl. (SD)

av Linus Bylund m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt förslaget i tabell 1.

Motivering

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiets övergripande mål är att formera en demokratisk, politisk rörelse som slår vakt om den gemensamma nationella identitet som har utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling.

Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Genom att kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap hoppas vi kunna skapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet.

Sverigedemokraterna står fritt från såväl socialismens som liberalismens ekonomiska teorier och kan därför inta ett pragmatiskt och verklighetsanpassat förhållningssätt i ekonomiska frågor. Förutsatt att det kan gagna Sverige och dess medborgare är vi öppna för samtal, diskussioner och samarbeten med alla andra partier. I vår höstbudget stakar vi ut våra viktigaste visioner för de kommande åren. Vi visar att det inte måste finnas någon motsättning mellan ekonomisk tillväxt och sysselsättning å den ena sidan och allmän välfärd, trygghet och socialt ansvarstagande å den andra.

Sverigedemokraterna vill reformera sjuklöneansvaret för företag. För att fler företag ska våga ta steget att anställa nya medarbetare vill vi avskaffa detta för upp till 9 anställda. Vid fler än 9 anställda ersätts företaget enbart upp till maxtaket och vid färre ersätts man upp till det antal anställda man de facto har. Ett genomsnittligt småföretag skulle därmed få dra av sjuklönekostnader upp till 25 348 kronor per år. Ett mikroföretag med en något friskare personal än genomsnittet slipper således helt att betala sjuklönekostnader.

Denna reform förbättrar också möjligheterna för människor med svag hälsa eller diger sjukdomshistoria att ta sig in på arbetsmarknaden, eftersom en sådan ordning innebär en lägre risk för små ekonomiskt sårbara företag att anställa människor som kan antas ha en högre sjukfrånvaro.

Vi ställer oss positiva till nya och bättre lösningar för att långtidssjukskrivna inte ska hamna på obestånd när hälsan inte tillåter återgång i arbete. Däremot anser vi det är vanskligt att, som regeringen gjort, ta bort den bortre parentesen i sjukförsäkringen. Denna tveksamhet delas av flera av regeringens egna remissinstanser och ett borttagande av parentesen och leder till ytterligare höjda kostnader för sjukskrivningarna, samt riskerar att låsa fast människor i sjukskrivning.

En rad mindre förändringar i anslagen är kopplade till besparingar som blir följden av en minskad invandring.

Tabell 1 Anslagsförslag 2017 för utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

41 740 154

+200 000

1:2

Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

48 706 606

1:3

Handikappersättningar

1 384 000

1:4

Arbetsskadeersättningar m.m.

3 015 000

1:5

Ersättning inom det statliga personskadeskyddet

33 277

1:6

Bidrag för sjukskrivningsprocessen

2 901 000

1:7

Ersättning för höga sjuklönekostnader

810 000

2:1

Försäkringskassan

8 395 404

+10 000

2:2

Inspektionen för socialförsäkringen

66 364

Nya anslag

99:1

Sjuklön för små företag

+3 800 000

99:2

Slopad karensdag för personal i skol- och fritidsverksamhet

+400000

Summa

107 051 805

+4410 000

Linus Bylund (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Paula Bieler (SD)

Markus Wiechel (SD)

Heidi Karlsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)