Utdelningsbeskattning av gåvor från fåmansföretagare

Motion 2012/13:Sk387 av Mikael Oscarsson och Otto von Arnold (KD)

av Mikael Oscarsson och Otto von Arnold (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att ett företags gåva till kvalificerat allmännyttiga ändamål blir undantagen från utdelningsbeskattning hos företagets ägare.

Motivering

Det är glädjande att regeringen nu beslutat att införa en reform med avdragsrätt för gåvor till ideella hjälporganisationer och forskning. Samtidigt finns det i svensk lagstiftning en brist som tangerar denna reform och som nu bör rättas till.

I dag kan inte en fåmansföretagare låta sitt bolag ge en gåva till allmännyttigt ändamål utan att han personligen blir beskattad som om han hade fått en utdelning på gåvobeloppet. Detta strider mot den tidigare rimliga praxis hos domstolarna som innebar att ägaren av ett fåmansbolag inte skulle bli beskattad även om bolaget inte medgavs avdrag för gåvan i sin deklaration. Avdrag för bidrag till allmännyttiga ändamål medges i princip bara om det anses utgöra en omkostnad för intäkternas förvärvande för bolaget.

I november 2007 slog Regeringsrätten (i mål nr 189-07) fast att ägaren av ett aktiebolag ska beskattas – som om han fått utdelning från bolaget – om hans aktiebolag utan ersättning donerar tillgångar till en nybildad stiftelse. Detta riskerar att leda till att bolag som tidigare gett gåvor, exempelvis till organisationer som stöder behövande, inte kan göra det utan att delägarna ska utdelningsbeskattas. Här handlar det alltså inte om att få göra avdrag för gåvan utan om att inte bli extra beskattad för den.

Om bolagets ägare arbetar i bolaget ska sådan utdelning inte sällan beskattas som lön (inkomst av tjänst) enligt de så kallade 3:12-reglerna. Om ägaren redan har tagit ut en hög lön och har högsta marginalskatt kommer han att få betala ca 57 procents skatt för den gåva som har getts ur bolaget. Det har dock inte uppkommit någon skatteförmåga hos delägaren. Det är därför rimligt att sådan ”förtäckt utdelning” inte ska leda till beskattning om den ges till ett allmännyttigt ändamål.

En lagändring bör därför införas i 42 kap. 14 § inkomstskattelagen (1999:1229) som gör att ett företags gåva till kvalificerat allmännyttiga ändamål som avses i 7 kap. 8 § inkomstskattelagen blir undantagen från utdelningsbeskattning hos företagets ägare.

Stockholm den 26 september 2012

Mikael Oscarsson (KD)

Otto von Arnold (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)