Utbyggnad av Västra stambanan

Motion 2010/11:T307 av Henrik Ripa m.fl. (M)

av Henrik Ripa m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbyggnad av Västra stambanan.

Motivering

I slutet av 1990-talet utarbetade Banverket en idéstudie över hur kapaciteten på Västra stambanan mellan Alingsås och Göteborg kunde ökas. Bakgrunden var det ökade behovet av mer gods på järnväg främst till och från Göteborgs hamn samt behovet av ökad turtäthet för pendeltrafiken.

Banverket föreslog i efterföljande förstudie att sträckan Floda – Aspen skulle byggas ut med sju kilometer. Detta beräknades kosta 755 miljoner kronor. Men bland annat svåra geotekniska förhållanden, intrång i Natura 2000-områden, minst fyra vattendomar, intrång i kulturhistoriska miljöer, buller- och vibrationsproblematiken, byggnation rakt genom tätorterna, uppemot sex års byggtid, medförde att projektet så småningom beräknades kosta minst 2 700 miljoner kronor. Generaldirektören för Banverket beslutade därför den 10 juni 2009 att avsluta projektet.

Men behovet av kapacitetsförstärkning av Västra stambanan kvarstår och växer, inte minst för godstrafikens (Göteborgs hamn) och pendelresenärernas behov.

Göteborgs hamn är belägen på en ö med i princip två landsvägsförbindelser och en järnvägsbro som enda förbindelser med fastlandet. En expansion av hamnens godsomsättning med sex procent per år innebär en fördubblad godsomsättning på tio år. Trafiksituationen i Göteborg gör att huvuddelen av de ökande godsvolymerna måste transporteras på järnväg. Huvudinriktning för godset är Stockholm och Mälardalen på Västra stambanan. Hamnens transportmöjligheter är av riksintresse.

Efterfrågan på pendeltågskapacitet på Västra stambanan är idag större än tillgången. Överfulla tåg, förseningar m.m. är daglig rutin för resenärerna. En fördubbling av antalet pendeltåg skulle bättre svara mot efterfrågan.

Göteborgspaketet omfattar en tågtunnel under Göteborg, den så kallade Västlänken. Avgörande för att Västlänken skall kunna utnyttjas effektivt är att flaskhalsarna på anslutande järnvägsnät byggs bort. Detta innebär att det är av yttersta vikt att inom den ekonomiska ramen för Göteborgspaketet omgående påbörja arbetet med att utreda ytterligare två separata spår på hela sträckan från Alingsås till Göteborg.

Göteborgsregionen och Lerums kommun har i stor enighet påtalat behovet av att bygga ut Västra stambanan på hela sträckan Alingsås–Göteborg med ytterligare två separata spår.

Med anledning av detta bör regeringen se över möjligheten att långsiktigt öka kapaciteten på Västra stambanan genom ytterligare två separata spår hela sträckan Alingsås–Göteborg.

Stockholm den 21 oktober 2010

Henrik Ripa (M)

Jenny Petersson (M)

Stefan Caplan (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Lars-Arne Staxäng (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)