Utbyggnad av skånska järnvägar

Motion 2009/10:T275 av Ulf Nilsson m.fl. (fp)

av Ulf Nilsson m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av järnvägssatsningar i Skåne.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av de svenska satsningarna på infrastruktur.

Motivering

Befolkningen i Skåne ökar snabbast i Sverige, näst efter Stockholm, och uppgår nu till 1,2 miljoner. På en tioårsperiod växer regionen med 80 000 invånare. På grund av det stora utbudet av arbete och utbildning ökar också antalet resor. Inte minst resandet med kollektivtrafiken ökar kraftigt och särskilt tågresandet. Det regionala resandet för arbetspendling sker allt mera också över Öresund mellan Skåne och Själland. Även godstrafiken i Skåne ökar snabbt i omfattning med många transporter som är viktiga för övriga Sverige. Här sker hälften av alla godstransporter i Sverige, och detta ställer stora krav på de skånska järnvägarna och vägarna.

Utvecklingen och den ekonomiska tillväxten i Öresundsregionen har en avgörande betydelse för hela Sveriges utveckling. Utvecklingsmöjligheterna i Skåne är stora men kan i värsta fall hämmas av en återhållsam och statisk syn på infrastruktursatsningar. Skånes andel av anslag till järnvägar och vägar motsvarar idag inte Skånes folkmängd och inte heller regionens behov av kommunikationer. Följden av att järnvägarna inte byggs ut i takt med nya arbetstillfällen och företagsetableringar kommer att bli trängsel i det skånska järnvägssystemet. Om infrastruktursatsningarna i Skåne inte utökas riskerar den positiva utvecklingen att stanna av.

Region Skånes tågstrategi utgår från en fördubbling av antalet resande på Öresundstågen (trafik över bron) och Pågatågen (regional trafik i Skåne) fram till år 2020. Troligt är enligt prognoserna att tågresandet faktiskt femdubblas till 2037. Med den utgångspunkten är det naturligt att planera bland annat för följande utveckling:

  • Förbättringar i nuvarande trafik, fyrspårsutbyggnad Malmö–Lund, utökad Öresundstågtrafik.

  • Utbyggd pågatågstrafik trafik till 2020 – Trelleborgsbanan, Lommabanan, Söderåsbanan, Malmö–Dalby, Hässleholm–Kristianstad.

  • Dubbelspår norr om Helsingborg.

  • Fast förbindelse Helsingborg–Helsingör.

Regeringen har i årets budgetproposition avsatt betydande summor i närtid till upprustning och underhåll av befintliga järnvägar. Detta innebär att de första stegen i planeringen kan förverkligas. Förhoppningen är nu stor att regeringens kommande beslut om den nationella planen och länsramarna kommer att öppna för de övriga stegen med satsning på ny trafik och nya banor.

Skåne är en stark tillväxtregion med avgörande betydelse för ekonomin i hela Sverige. Det snabbt växande samarbetet över Öresund öppnar möjligheter som inte kunde anas innan bron blev byggd. Därför är det viktigt att utvecklingen stöds av en utbyggd infrastruktur med god kollektivtrafik.

I Skåne bor 13 % av landets befolkning, men motsvarande del av de statliga infrastruktursatsningarna går inte dit. Infrastruktursatsningar måste ske på ett sätt som uppmuntrar – inte hämmar – drivkrafter till utveckling och ekonomisk tillväxt. Därför borde Skånes andel av infrastruktursatsningarna öka de närmaste åren.

Stockholm den 1 oktober 2009

Ulf Nilsson (fp)

Christer Nylander (fp)

Allan Widman (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)