Utbyggnad av Simrishamnsbanan

Motion 2009/10:T357 av Anders Hansson (m)

av Anders Hansson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utbyggnad av Simrishamnsbanan.

Motivering

I södra Skåne bor det ett stort antal människor som varje dag pendlar för att komma till och från sina jobb. Pendlingen sker inte sällan över kommungränserna och ställer stora krav på en utbyggd infrastruktur och en fungerande kollektivtrafik. Resor tvärs genom landskapet via Staffanstorp, Dalby, Veberöd, Sjöbo och Tomelilla till Simrishamn sker i dagsläget med buss eller personbil. Ett beslut om byggande av Simrishamnsbanan skulle länka samman östra och västra Skåne.

De som bor runt om i berörda kommuner skulle hamna inom en timmes pendlingsavstånd till både Malmö och Lund, vilket kommer att skapa en helt ny närhet till storstadsområdets arbetsmarknad. Närheten kommer att ge människor möjligheten att bosätta sig utanför storstäderna och därigenom minska trycket på bostäder. Bostadsbrist kommer inte längre att försvåra för företag att rekrytera kompetent personal som inte bor i det direkta närområdet.

Ett utnyttjande och en utbyggnad av redan existerande spår skulle lägga grunden till en väl fungerande tågtrafik för människor som pendlar till sina arbeten. Ingreppen i miljön runt järnvägen skulle bli väldigt små i och med att det i stor utsträckning går att utnyttja spår som redan finns. Målet är att skapa en långsiktigt hållbar satsning som tar hänsyn både till näringslivets behov och till miljön.

Ur en miljöaspekt är järnvägen att föredra framför biltrafiken. Om det blir möjligt att ta sig från Simrishamn till Malmö på mindre än en timme utan att använda bilen, kommer fler och fler att kunna överge bilen till förmån för tåget som färdmedel till och från arbetet. Det kommer på sikt att ge en betydligt mindre miljöpåverkan än idag.

Simrishamnbanan är en del av en större satsning på infrastrukturen i Skåne. Tillsammans med andra satsningar som t.ex. Citytunneln och utbyggnaden av spårtrafiken i Malmö ger Simrishamnsbanan förutsättningar för en stark ekonomisk utveckling i Öresundsregionen. Vi bör därför se över möjligheten till en spårutbyggnad, och därigenom till en utbyggnad av Simrishamnsbanan, i södra Skåne.

Stockholm den 2 oktober 2009

Anders Hansson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)