Utbyggnad av riksväg 55

Motion 2018/19:1362 av Jessika Roswall och Marta Obminska (båda M)

av Jessika Roswall och Marta Obminska (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för en utbyggnad av riksväg 55 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksväg 55 sträcker sig från Uppsala till Norrköping, via Enköping, Strängnäs och Katrineholm. Riksvägen är hårt belastad och utgör en viktig väg för såväl godstransporter och kollektivtrafik som persontrafik. Lastbilsolyckan natten till midsommarafton 2016 på Södertäljebron ledde till omfattande skador på bron och avstängd bro i södergående riktning. Därmed blev det uppenbart att det är nödvändigt med en alternativ väg förbi Stockholm.

Riksväg 55 är idag till stora delar i dåligt skick och många delar av vägsträckan är smala och kurviga vilket gör vägen trafikfarlig. Vissa delar av vägen är extra olycksdrabbade, exempelvis mellan Uppsala och Örsundsbro och mellan Litslena och Enköping. Hjulstabron har stora tekniska brister och är i stort behov av upprustning alternativt en ny bro.

Riksväg 55 har flera gånger i olika studier blivit utpekad som en viktig väg. Mälarsjöfarten som syftar till att öka tillgängligheten för Mälarens hamnar blir klar första halvåret 2019. Det är ytterligare ett skäl att prioritera utbyggnad av riksväg 55.

Regeringen prioriterade inte Hjulstabron i den nationella infrastrukturplanen för 2018–2029, men det finns en åtgärdsplansstudie som även den visar på brister och behov.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för en utbyggnad av riksväg 55.

 

 

Jessika Roswall (M)

Marta Obminska (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)