Utbyggnad av riksväg 27

Motion 2009/10:T241 av Bengt-Anders Johansson och Jan Ericson (m)

av Bengt-Anders Johansson och Jan Ericson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utbyggnad av riksväg 27.

Motivering

Riksväg 27 har stor betydelse ur såväl nationellt som regionalt perspektiv. En förväntad ökad trafik österut medför att kontakterna med hamnar i sydöst kommer att öka. Riksväg 27 är en betydelsefull länk i detta sammanhang. Stråket är en viktig regional länk mellan västra och sydöstra Sverige som kopplar inlandet till de viktiga hamnarna i Karlskrona och Karlshamn.

Enligt tillgängliga transportplaner är det viktigaste resultatet av nyinvesteringar en väsentlig uppgradering av vägar i sydvästlig–nordostlig riktning.

Kommunerna som berörs av vägen i området Borås–Karlskrona har gemensamt gjort en utredning av vad de kallar väg 77 sydostleden. Tanken är att detta stråk skall ingå i ett vägnät som knyter samman Skandinavien med Trans European Motorway (TEM) som i Europa har vägnummerbeteckning E77 och som är en trafikled mellan Oslo och Aten.

Riksväg 27, som är tänkt att ingå i sydostleden, är en betydande väg för den regionala och lokala trafiken, vilket möjliggör en fortsatt utveckling av näringslivet i ett av Sveriges företagstätaste områden. Vägen utgör dessutom en viktig del av företagens logistik eftersom framställningen av de flesta produkter involverar underleverantörer.

Mot ovanstående bakgrund anser vi att riksväg 27 bör byggas färdigt till trettonmetersväg och dimensioneras för 110 kilometer per timme på sträckan Borås–Karlskrona.

Stockholm den 28 september 2009

Bengt-Anders Johansson (m)

Jan Ericson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)