Utbyggnad av Götalandsbanan

Motion 2000/01:T549 av Berndt Ekholm m.fl. (s)

av Berndt Ekholm m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om järnvägsprojektet Götalandsbanan.
Motivering
Banan Göteborg-Borås, Kust-till-kust-banans västra ände, är idag helt
undermålig. Järnvägen är enkelspårig, krokig och av låg standard. Det
leder till långa restider mellan Göteborg och Borås. Vägtrafiken är idag
betydligt snabbare. Att den dåliga järnvägsstandarden fortfarande består
är anmärkningsvärt mot bakgrund av att Göteborg och Borås är
Västsveriges två största städer.
Sträckan kan få en tillkommande potential i Landvetters flygplats. En ny
dragning förbi flygfältet öppnar för pendeltågstrafik dit och för
fjärrtågsangöring, jämförbart med Arlanda. Det kommer att få både regional
och nationell betydelse. Skall denna potential utnyttjas fullt ut krävs
dubbelspår. Med en genare dragning inkluderande passage av flygplatsen kan
restiden med utnyttjande av snabbtåg närmast halveras mellan Göteborg och
Borås. Sydöstra Götaland får en snabb förbindelse till ett flygfält vars
utlandsförbindelser stadigt ökar.
Genom att bygga den "felande länken" mellan Borås och Jönköping
öppnas också nya resmöjligheter mellan Västsverige och Södra Stambanan
och nordöstra Götaland. Därutöver förbättras förbindelserna inom västra
Götaland och till Västra Stambanan genom att utöver förbindelsen Borås-
Herrljunga öppnas också kontakten via Jönköping-Falköping. I dag är
trafiken mellan regionerna hänvisad till vägtrafiken eller en tidsödande
omväg via befintligt järnvägsnät. Alltfler får snabb tillgång till Landvetters
flygplats och nya arbetsmarknadsregioner öppnas. Flygplatsen stärks som ett
komplement till Arlanda avseende utrikesförbindelser.
Om Jönköping sedan förbinds med ny järnväg till Tranås öppnas
möjligheter för en till Västra Stambanan kompletterande snabbtågstrafik
mellan Stockholm och Göteborg, men viktigast är att Linköping-Norrköping-
Jönköping-Västsverige får helt nya möjligheter att samspela. Vi får en
sammanhängande arbetsmarknadsregion där näringsliv och
utbildningsinstitutioner får en helt annan utvecklingsmöjlighet. Byggs hela
sträckan Göteborg-Tranås kommer järnvägen att medverka till en strukturell
förnyelse av relationen väst-öst i södra Sverige. Det blir en satsning av stor
nationell betydelse som också öppnar en snabb järnvägsförbindelse mellan
Arlanda och Landvetter och därmed både stärker och ger utlandstrafiken med
flyg ett alternativ.
Genomförs också projektet Europabanan - Södra Stambanans förlängning
med ny bana via Jönköping till Helsingborg och vidare till Helsingör och
kontinenten - öppnas möjligheter till att satsa på höghastighetståg. Banan blir
då en del av ett europeiskt höghastighetsnät. En nyligen redovisad ekonomisk
studie visar att denna samlade satsning skulle vara en överraskande god
investering genomförd med den modernaste tekniken.
Oavsett standard på tågen så får en utbyggd Götalandsbana stor betydelse
för landets ekonomi genom sin strukturella förnyelse i landets mest
tätbefolkade område. Ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt får den också
väsentlig betydelse genom avlastning av vägtrafiken.
Götalandsbanan har så stora mervärden att en alternativ finansiering
genom PPP-principen mycket väl kan motiveras. Tillsammans med
Europabanan kan också EU-finansiering aktualiseras om projektet utformas
som ett TEN-projekt (Trans-European-Network).
Att Götalandsbanesträckningen är en intressant resrelation framgår senast
av VBB:s och VIAK:s utredning åt Rikstrafiken om framtida upphandling av
interregional trafik och av att SJ planerar att inom sitt framtida affärsnät t o
 m
trafikera omvägen via Falköping-Nässjö. En ny sträckning Göteborg-Borås-
Jönköping-Tranås skulle radikalt förbättra utbytet av resrelationen.

Stockholm den 27 september 2000
Berndt Ekholm (s)
Arne Kjörnsberg (s)
Margareta Sandgren (s)
Berndt Sköldestig (s)
Marianne Carlström (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)