Utbyggnad av Europaväg 6 till motorväg

Motion 1992/93:T314 av Kenth Skårvik (fp)

av Kenth Skårvik (fp)
Utbildning, forskning och en väl utbyggd infrastruktur
med goda vägar och järnvägar är av utomordentlig
betydelse för en regions utveckling. Västsverige, strategiskt
välbeläget mellan Norge, Danmark och kontinenten,
behöver en bra infrastruktur som en viktig förutsättning för
en bättre framtid med full sysselsättning, differentierat
näringsliv och med bostadsval i närheten av fungerande
transportleder.
Trots att resandet i Sverige, oavsett transportsätt, varit
föremål för avgiftsbeläggningar av olika slag, har resandet
totalt sett ökat hela tiden. Idag reser varje svensk i
genomsnitt 40 km om dagen. Prognosen för år 2020 pekar
på 50 km om dagen.
Det är tacknämligt att övertonerna i den trafikpolitiska
debatten nu är på retur. De flesta verkar vara överens om
att olika trafikformer kompletterar varann. Ett uttryck
härför är att Bohusläns riksdagsledamöter gemensamt
agerar för en utbyggnad av Bohusbanan och anslutning till
det norska statsbanenätet, samtidigt som det råder en bred
samsyn om behovet av upprustning av Europaväg 6 genom
Bohuslän.
Som representant för Folkpartiet liberalernas väljare i
Bohuslän, har jag i riksdagen och i andra sammanhang talat
för vikten av att Europavägen genom Bohuslän måste
byggas färdig i sin helhet. Efter hösten 1991, sedan etappen
St Höga--Lyckorna färdigställts, nödgas såväl
vägmyndigheter som politiker konstatera att pengar saknas
till fortsatt utbyggnad. I första hand är det delen Forshälla--
Sunninge--Torp, samt en sträcka norrut Gläborg--
Rabbalshede som är aktuella. I det förra fallet,
Sunningeleden, beräknas kostnaden till 1,5 eller 1,7
miljarder kr, som relateras till bro respektive tunnelpassage
av fjorden. Det norra projektet beräknas dra en kostnad av
650 mkr.
För att realisera de långt framskridna byggplaner som
finns för E6 krävs kapital. Naturligtvis är det angeläget att
regeringen ställer sig välvillig, bl a till Länsstyrelsen i
Göteborgs och Bohus läns hemställan om medel i syfte att
få igång de projekt jag berört ovan.
Det är ytterst angeläget att Göteborgs och Mölndals
kommuner också kan enas om sträckningen av framtida E6
genom de båda kommunerna. Nuvarande E6-led drabbas
till och från av ''trafikinfarkt''. Så länge kommunerna drar
ärendet i långbänk dröjer det med utbetalningar ur
''Adelsohn-paketet''.
I ett sammanhang som detta vill jag ytterligare något
motivera varför E6 bör byggas klar genom Bohuslän.
Utöver framförda skäl i motionens inledning, så tillkommer
flera. Ett är att E6 är en kontinental led, det är också
Norges naturliga vägförbindelse med kontinenten. En bild
av vägens betydelse för folk och näringsliv ger tullstatistiken
för Svinesunds tullstation besked om. Under 1991 hade 86
214 lastbilar med sig 1,4 milj. ton gods från Norge till
Sverige. Totalt registrerade svenska tullen 114.715 lastade
och olastade ekipage. 2,2 miljoner personbilar rullar från
Norge till Sverige varje år.
Trafiken från och till Norge befar en Europaväg som i
sin sträckning riksgränsen -- Uddevalla har en kvalitet och
standard som på vissa avsnitt är sämre än många länsvägar.
Trafikintensiteten, inte minst under sommaren, och den
växlande vägstandarden leder till ett stort antal olyckor och
vissa vägavsnitt toppar landets olycksstatistik. Det är
klarlagt att det överslagsmässigt inträffar en olycka var
femte timme. Under åren 1980--88 kostade olyckorna
Bohuslänet fyra miljarder kronor, 247 dödade, 1 800 svårt
skadade och 2 000 lindrigt skadade. Det inträffar mer än
dubbelt så många olyckor på denna del av E6 som på övriga
Europavägar. De flesta olyckorna inträffar under
sommarhalvåret.
Utbyggnad och modernisering av vägnätet är i hög grad
en förutsättning för utveckling av hela länet. Delar av
Bohusläns vägnät är i akut behov av underhåll och
upprustning. Bohuslän bör därför få ökad andel av de
medel till vägnätet som regeringen aviserar.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om utbyggnaden av Europaväg 6
genom Bohuslän till motorvägsstandard fram till
riksgränsen Sverige/Norge,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om igångsättandet av delprojekt
inom Uddevalla kommun och delen Gläborg--
Rabbalshede.

Stockholm den 21 januari 1993

Kenth Skårvik (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)