Utbyggnad av E6 mellan Malmö och Helsingborg

Motion 2022/23:626 av Cecilia Engström och Torsten Elofsson (båda KD)

av Cecilia Engström och Torsten Elofsson (båda KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att planera utbyggnad av E6 mellan Malmö och Helsingborg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En kapacitetsutbyggnad av E6 genom Skåne är bra för hela Sverige. E6 genom Skåne utgör en intensiv del av svenskt motorvägsnät och är en pulsåder för de svenska godstransporterna. Merparten av norrgående gods som transporteras på väg från kontinenten går via E6 på sträckan Malmö – Landskrona – Helsingborg för vidare färd norrut antingen längs Sveriges västkust mot Norge eller mot Stockholm eftersom Trafikplats Kropp i höjd med Helsingborg förbinder E6 och E4. Belastningen på sträckan blir dubbel då den ska svälja dels trafiken längs västkusten, dels den godstrafik som går norrut mot Stockholm. Till detta kommer en ökande personbilstrafik. Trafiken på sträckan har nästan fördubblats de senaste 15 åren och trafikflödena uppgår nu till närmare 50 000 fordon per dygn.

Den ökande trafiken i kombination med den bristande kapaciteten på den fyrfiliga motorvägen medför ökad olycksrisk med påföljande trafikstockningar. Sträckan är olycksdrabbad med dagliga trafikolyckor orsakade av stor trängsel, något som leder till långvariga stopp och störningar. Räddningstjänst och polis har larmat om ökat antal olyckor som, utöver de trafikstörningar dessa orsakar, utsätter blåljuspersonalen för fara i en riskfylld arbetsmiljö.

Trafikmängderna på E6 genom Skåne är hög, framförallt mellan Vellinge och Helsingborg och andelen tung trafik är stor. Små störningar skapar snabbt långa köer med längre och osäkra restider samt ökad risk för kökrockar. Det är många incidenter med stora konsekvenser för framkomligheten. Med hänsyn till sin egen säkerhet kräver räddningstjänsten dessutom totalavstängning när de ska göra sitt jobb. Detta medför stora konsekvenser för framkomligheten.

De åtgärder Trafikverket vidtagit för att förbättra situationen, bland annat i form av omkörningsförbud på stora delar av sträckan, har snarare förvärrat än förbättrat framkomligheten.

Även med ambitionen att flytta över delar av person- och godstransporterna till järnvägsnätet talar flera faktorer för att trafiken på E6 kommer att öka kommande år. Dels genom en ökad inflyttning till västra Skåne, dels då den fasta Fehmarn Bält-förbindelsen tas i bruk om några år. Enligt beräkningar kommer volymen på transporterat gods genom Skåne att öka med drygt 70 procent från 126 miljoner ton 2012 till 214 miljoner ton 2040 när den fasta förbindelsen mellan Tyskland och Danmark är i bruk.

Den nuvarande kapacitetsbegränsningen påverkar såväl person- som godstransporter. Det behöver skaps en bättre transportförsörjning för näringslivet. Bidra med bättre tillgänglighet till fler arbetsplatser och underlätta för godstrafik. Situationen försämrar transportföretagens ledtider och i slutänden även för deras kunder som helt eller delvis är beroende av precisa leveranstider. En stor del av det gods som transporteras i nord-sydlig riktning passerar sträckningen Malmö – Landskrona - Helsingborg. En väl fungerande E6, för pendling, godstrafik, nyttotrafik och kollektivtrafik är en viktig förutsättning för regional utveckling. En utbyggnad av E6 till tre filer i varje riktning är därför en angelägenhet inte bara för Skåne utan för hela Sverige.

 

 

 

Cecilia Engström (KD)

Torsten Elofsson (KD)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-21 Granskad: 2022-11-21 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)