Utbyggnad av E22

Motion 2009/10:T229 av Annicka Engblom m.fl. (m)

av Annicka Engblom m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbyggnaden av E22.

Ökad handel i Östersjöområdet

Handeln i Östersjöområdet ökar kontinuerligt, vilket gör att kraven på en god och kvalitativ infrastruktur i området ökar. För södra och sydöstra Sverige är därför det nationella delmålet för transportpolitiken, att transportsystemet ska främja en positiv regional utveckling genom att motverka skillnader i förutsättningar för olika delar av landet, av största betydelse.

Väg E22, som går genom södra och sydöstra Sverige, är av mycket strategisk betydelse. Olika bedömningar verifierar dock att sydöstra Sveriges transportsystem i flera avseenden fungerar som en flaskhals för regionens ekonomiska tillväxt. Det finns en betydande risk att de geografiska fördelar regionen erbjuder inte räcker till om inte infrastrukturen motsvarar de krav som aktörerna ställer. Företagen i regionen är direkt eller indirekt beroende av en modern och välanpassad transportled.

Varierande vägstandard

E22 består idag av vägsträckor av väldigt varierande natur, vilket medför negativa konsekvenser för både person- och godstransporter. Vissa sträckor håller bra standard, medan andra exemplifieras av rödljus, rondeller, övergångställen och av hastighetsbegränsning på 30 km/h. Det är inte acceptabelt att den transportled som fungerar som ett nav i ett handelsintensivt område och förbinder Sverige med Europa ska ha denna ojämna kvalitet. Det är direkt olämpligt ur såväl miljö-, tillväxt- som säkerhetshänseende.

Närtidssatsningen

I den närtidssatsning som regeringen presenterade i september 2008 gavs besked om omfattande investeringar i infrastrukturen. I budgeten för 2010 förstärks dessa med ytterligare 1,6 miljarder kronor under åren 2009–2011. Medlen kommer att användas för insatser inom både väg- och järnvägsnätet. Den del av förstärkningspaketet som är intressant för E22:s vidkommande är i första hand sträckan Sölve–Stensnäs. Då behovet av att gå vidare med en upprustning av samtliga de delar som är av kvalitativt svag karaktär är stort, som till exempel förbifart Söderköping, bör en projektering för om- eller nybyggnad av övriga delar genomföras snarast.

Konsensus mellan näringsliv och politik

En kvalitativ standardhöjning på E22 är en mycket viktig komponent i att utveckla näringsliv, högskolor och offentlig verksamhet. Om detta råder det en samsyn bland aktörerna i regionen. Denna enighet har resulterat i att ett bolag, E22 AB, har bildats av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Regionförbundet Östsam, Regionförbundet i Kalmar län, Region Skåne och Region Blekinge. Vikten av omedelbara åtgärder synliggörs då samtliga av dessa aktörer har en gemensam ståndpunkt när det gäller E22.

Sjöfarten och E22

Längs med södra och sydöstra delen av Sverige finns ett antal hamnar lokaliserade, vilka har en stadigt ökande trafik av passagerare och gods. Regeringens hamnutredare, Hans-Owe Birgersson, har föreslagit att tio hamnar ska anses vara prioriterade och av statligt intresse. Fyra av dessa hamnar ligger längs E22:an och inom det område som motionen omfattar: Norrköping, Karlshamn, Trelleborg och Malmö. Utöver de tio utpekade hamnarna föreslår utredaren att ytterligare tre hamnar i framtiden bör ges statligt stöd. En av dessa hamnar är Karlskrona, som med sin alltmer betydande trafik mellan Karlskrona och Gdynia växer i omfattning.

Utbyggd E22 lönar sig

Öresundsbron har medfört ökad frekvens av färjetrafiken med de nya EU-länderna. För att optimera de möjligheter som detta ger, bör E22:s totala sträckning byggas ut till fyrfältsväg, från Trelleborg och Malmö i söder till Norrköping i norr.

En utredning påvisar att mellan 1 200 och 2 700 nya företag skulle etablera sig kring E22 om den byggs ut, vilket betyder mellan 27 000 och 60 000 nya arbeten. Samma utredning visar även en god avkastning för varje satsad krona.

Östersjön är en länk till det nya Europa

Under senare år har godsmängderna österut ökat kraftigt. De strukturförändringar som har skett kräver att åtgärder genomförs som står i proportion till dessa nya förhållanden. Den pågående och framtida utvecklingen i Öresundsregionen, Baltikum och östra Europa skapar nya strömmar av trafik och handel runt Östersjön som behöver mötas och integreras med nya lösningar. I denna utveckling spelar södra och sydöstra delen av Sverige och en utbyggnad av E22 en nyckelroll.

Stockholm den 24 september 2009

Annicka Engblom (m)

Finn Bengtsson (m)

Gunnar Axén (m)

Eva Bengtson Skogsberg (m)

Betty Malmberg (m)

Christine Jönsson (m)

Andreas Norlén (m)

Ewa Thalén Finné (m)

Margareta Pålsson (m)

Göran Montan (m)

Staffan Appelros (m)

Gustav Nilsson (m)

Inge Garstedt (m)

Jan R Andersson (m)

Hans Wallmark (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-09-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)