Utbyggnad av E22 till motorvägsstandard

Motion 1997/98:T337 av Börje Nilsson och Johnny Ahlqvist (s)

av Börje Nilsson och Johnny Ahlqvist (s)

E 22 är den största och viktigaste trafikpulsådern i sydöstra Sverige. Den är förbindelselänken för stora delar av sydöstra Sverige till de två storstadsområdena Malmö och Stockholm. Från Kalmar till Malmö utgör den också den viktigaste vägförbindelsen för ca 750 000 människor med 325 000 förvärvsarbetande. För hela sydöstra Sveriges samhällsliv har därför E22 tillsammans med Kustpilen en strategisk betydelse.

I sydöstra Sverige är landsvägsbussar ett viktigt komplement till järnvägs­trafiken, och på många orter det helt dominerande kollektivtrafikslaget. Ett bra vägsystem i regionen är därför en förutsättning för kollektivtrafiken, både på landsväg och spårbunden. E22 är den sammanbindande länken i detta avseende.

E22 är också den sammanbindande leden mellan hamnarna mot söder och öster. De ökande trafikströmmarna mot östra och centrala Europa innebär en allt större volym i alla hamnar i sydöstra Sverige med åtföljande behov av bra landtransporter. Ökande trafikproblem på de stora lederna genom Tyskland gynnar mer östliga leder, och skapar därigenom behov av förbättrade infrastrukturer i sydöstra Sverige.

Längs E22 mellan Kalmar och Malmö finns sammanlagt ca 6 500 företag varav ett flertal större företag ingående i nationella och multinationella koncerner. Behovet av goda kommunikationer med övriga Sverige och Europa är därför mycket stort. Många av de sydöstra kommunerna har i dag låg tillväxt och bekymmersam arbetsmarknad. Genom att integrera E22 i ett framtida nationellt och internationellt transportsystem skapas goda förutsättningar för ett expansivt näringsliv och förbättrad samhällsekonomi i sydöstra Sverige. Stora godsmängder transporteras dagligen på E22. Intresset bland företag i sydöstra Sverige för kontakter med Danmark är starkt växande, och med Öresundsbron kommer detta att leda till en markant ökning av godstrafiken. En samlad opinion anser att utbyggnaden av E22 skall ges högsta prioritet.

En god standard på E22 är en förutsättning för att sydöstra delen av Sverige skall kunna utvecklas på lika villkor i balans med övriga delar av Sverige. De omfattande utbyggnaderna i västra Sverige med Öresundsbron, E4/E6 måste balanseras och kompletteras med bra vägstrukturer i sydöstra delen av landet.

E22 har till stora delar byggts ut i lokala väglägen med små trafikmängder. Den ökade trafiken skapar därför nu stora bullerproblem i alla de orter där vägen ligger kvar i sin gamla sträckning. I t.ex. Tollarp, Linderöd, Sätaröd utgör E22 inte bara ett miljöproblem utan medför också trafikfara och skapar barriärer. Nya sträckningar utanför tätorterna innebär förbättrade miljöförhållanden liksom snabbare vägförbindelser.

Regionens mål är att E22 bör vara utbyggd till motorvägsstandard (110 km/h) under planperiodens första hälft. Utbyggnaden skall ske med prioritering av

  • att godstransporternas behov tillgodoses

  • att flaskhalsar byggs bort genom att bygga förbifarter förbi samhällen

  • att vägavsnitt med höga trafik- och godsmängder och stora olycksrisker prioriteras

  • att vägavsnitt som är viktiga för arbetspendling prioriteras samtidigt som framkomlighet och tillgänglighet för busstrafik beaktas.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om utbyggnad av E 22 till motorvägsstandard.

Stockholm den 1 oktober 1997

Börje Nilsson (s)

Johnny Ahlqvist (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)