Utbyggnad av E 6 som motorväg till norska gränsen

Motion 1992/93:T306 av Stig Grauers m.fl. (m)

av Stig Grauers m.fl. (m)
Bohusläns näringsliv behöver tillgänglighet för att kunna
konkurrera när Sverige nu närmar sig EG.
Kommunikationerna kan bli helt avgörande för länets och
Västsveriges framtid.
Ett fungerande vägsystem måste finnas i Nordens
viktigaste industriregion, d.v.s. Köpenhamn--Malmö--
Göteborg--Oslo. I denna finns över 6 miljoner människor,
omkring 9 000 industriarbetsplatser med cirka 35 procent av
de skandinaviska ländernas samlade industriproduktion.
E6 genom Bohuslän är en av Sveriges hårdast
trafikerade vägar. Såväl ur miljösynpunkt som av
ekonomiska skäl bör vägen från Oslo via Göteborg och
Köpenhamn till kontinenten snarast byggas ut till motorväg
genom Bohuslän.
Regeringen bör pröva möjligheten att inom ramen för
satsningarna på infrastruktur rymma en utbyggnad av E6
genom Bohuslän till motorväg.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en fortsatt utbyggnad av E 6.

Stockholm den 15 januari 1993

Stig Grauers (m)

Kent Olsson (m)

Inger René (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)