Utbyggd infrastruktur i Västra Götaland

Motion 2009/10:T519 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Lars Johansson (s)

av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Lars Johansson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för utbyggd infrastruktur i Västra Götaland.

Motivering

Stora investeringar har gjorts i vägar och järnvägar i Västra Götaland. Men fortfarande behöver infrastrukturen förbättras mycket och det är angeläget att det sker snarast möjligt. Därför är det av största vikt att påskynda utbyggnaden av vägar och järnvägar i Västra Götaland. En upprustning och utbyggnad av vägnätet är nödvändig för att klara trafiksäkerheten och öka framkomligheten för person- och godstrafiken.

Vi socialdemokrater anser att de mest avgörande satsningarna är en utbyggnad av E20, riksväg 45, att få till stånd Partihallsförbindelsen och en ny älvförbindelse i Göteborg samt att fullfölja de beslutade investeringarna i riksväg 40 och E6.

Västra Götaland behöver ett modernt och effektivt järnvägs- och vägsystem som klarar pendling, långväga persontrafik och godstrafik. Därför är en fortsatt utveckling av Västlänken, Götalandsbanan och Västra stambanan samt Bohusbanan och Kinnekullebanan avgörande för både tillväxt och miljö.

Under många år har infrastrukturen i Göteborg varit mycket belastad. Trafiken har under många år ökat och ökningen beräknas fortsätta i framtiden. I dag finns det i Göteborgsområdet fem alternativ för att komma under eller över Göta älv med motordrivet fordon med fler än två hjul: Jordfallsbron, Angeredsbron, Tingstadstunneln, Götaälvbron och Älvsborgsbron. Bron i Lilla Edet finns också i Göteborgsområdet, men den är inget fullgott alternativ. Vid Tingstadstunneln har trafiken i högtrafik sedan länge kollapsat. Tunneln är underdimensionerad redan för dagens trafik, för att inte tala om morgondagens. Därför behövs det en ny älvförbindelse.

I kommande infrastrukturplaner är det därför angeläget att Sveriges största industristad prioriteras. Det är nödvändigt att planerna realiseras, både från näringspolitisk synpunkt och från miljösynpunkt. Det är viktigt såväl för det göteborgska, västsvenska som för det svenska näringslivet att trafiken fungerar i och runt Göteborg. Köerna innebär en oerhörd miljöpåfrestning, och föroreningarna mångdubblas jämfört med om trafiken flyter i ett jämnt tempo. Dessutom kostar förseningarna näringslivet stora summor årligen.

Regeringen föreslog i sin budgetproposition förra året vissa närtidssatsningar i Göteborg. Det handlar om väg E45, E6 till Göteborgs hamn, projektering av älvförbindelsen samt förstärkning av drift och underhåll i järnvägar. Detta är en bra början, och det är viktigt att arbetena nu kommer i gång. Lika viktigt är det att trafikverkens resurser förstärks så att en genomgripande och nödvändig upprustning av trafiksystemet i hela Västra Götaland kan göras.

Stockholm den 1 oktober 2009

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

Lars Johansson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)