Utbyggd infrastruktur i Skåne och ordning och reda på våra vägar

Motion 2022/23:803 av Anna Wallentheim m.fl. (S)

av Anna Wallentheim m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för fortsatta insatser för en funktionell infrastruktur i Skåne samt ökade insatser för ordning och reda på våra vägar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skåne är en flerkärnig region med både storstad och landsbygd, och en transitregion mellan övriga Sverige och kontinenten. När Fehmarn Bält-tunneln mellan Danmark och Tyskland öppnar 2029 skapas stora möjligheter för tillväxt. Men det kommer också innebära en stor ökning i godstrafik, vilket sätter press på Skåne som genomfartsregion för svensk import och export. De danska och svenska regeringarna behöver säkerställa att Öresund inte blir en flaskhals, samt att ökad gods- och fjärrtågtrafik inte trycker undan arbetspendlingen i Skåne och Öresundsregionen.

För Skåne som är en del av Öresundsregionen och Greater Copenhagen är god infrastruktur och bra förbindelser mellan Sverige och Danmark grundläggande för alla oss som bor och verkar i regionen. Infrastrukturen i allmänhet och infrastrukturen för kollektivtrafik i synnerhet har stor betydelse för Skånes utvecklingsmöjligheter. Genom utbyggnad av infrastruktur har arbetspendlingen ökat kraftigt under de senaste årtiondena och regionförstoringen kunnat erbjuda fler människor fler jobbmöjligheter, men det finns än större möjligheter till regionförstoring och stärkta jobbmöjligheter om infrastrukturen byggs ut tillräckligt.

Exempel på förstärkning som är av avgörande betydelse för Skåne är västkustbanan med dubbelspår hela vägen, dubbelspår på Skånebanan, och byggande av nya stambanor längs södra stambanan. För att stärka arbetsmarknaden, minska miljöpåverkan och binda samman Skånes kommuner behövs också satsningar på banor som Ystadbanan och Österlenbanan. Även sträckan mellan Simrishamn till Malmö, längst med den tänkta Simrishamnsbanan, behövs spårburen kollektivtrafik med hög kapacitet.

Idag är Öresundsbron den enda fasta förbindelsen över Öresund, för att utveckla hela Öresundsregionen och korta restiderna från norra delarna av Sverige ut i Europa behövs ytterligare fasta förbindelser. Därför behövs främst en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör för Öresundsregionens fortsatta utveckling, den bör påbörjas så snart det går. En så kallad HH-förbindelse skulle avlasta Öresundsbron från persontrafik och därigenom frigöra kapacitet för fler godståg över bron. Då HH-förbindelsen är självfinansierande tränger den inte undan andra nödvändiga infrastrukturinvesteringar. Men även en Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn är en viktig förbindelse eftersom den kan avlasta Öresundsbron på pendlare för att kunna möta förväntade ökningar i gods- och persontågtrafiken när Fehmarn bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland står klar över Öresund och för att Malmö och Köpenhamn ska bli samverkande stadsdelar i en stark storstadsregion. En Öresundsmetro bidrar därmed till att framtidssäkra svensk export, till svensk klimatomställning och till att Malmö och Köpenhamn ska bli samverkande stadsdelar i en stark storstadsregion. Europaspåret är också en fast förbindelse som kan vara aktuell efter att de två övriga har byggts.

Förutom att fortsätta med de stora ökningar av resurserna till järnvägsunderhållet som regeringen gjort de senaste åren behövs också en bra dialog med de regionala trafikoperatörerna och en gemensam strategi för hur det planerade underhållet kan störa så lite som möjligt. Även om det är så att kollektivtrafiken på räls bör ta en större del av pendlingstrafiken så måste också trafiksituationen på vägarna förbättras.

Mer nationella insatser behövs också för att stärka våra hamnars utveckling, detta för att mer gods ska kunna flyttas över från väg till sjöfart och järnväg. Därför behöver även kommunikationerna till och från våra hamnar underlättas särskilt då mycket tung trafik idag går rakt igenom exempelvis Ystad och Trelleborg.

Vi vill även särskilt understryka att arbetet med ordning och reda på våra vägar är avgörande för en god trafiksituation och ökad trafiksäkerhet. I Öresundsregionen ser vi tydligt konsekvenserna av bland annat olaga cabotagetransporter och behovet av stärkta möjligheter att kontrollera de transporter som skapar osund konkurrens på våra vägar. Nu när EU äntligen beslutat om det så kallade mobilitetspaketet måste Sverige så snabbt som möjligt se till att dessa delar implementeras ute på våra svenska vägar.

 

 

Anna Wallentheim (S)

Ewa Pihl Krabbe (S)

Jamal El-Haj (S)

Joakim Sandell (S)

Marianne Fundahn (S)

Morgan Johansson (S)

Niklas Karlsson (S)

Ola Möller (S)

Per-Arne Håkansson (S)

Rose-Marie Carlsson (S)

Yasmine Bladelius (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)