Utbyggd föräldraförsäkring

Motion 1999/2000:Sf234 av Nalin Pekgul (s)

av Nalin Pekgul (s)
Vi har idag en arbetsmarknad med mycket bantade
organisationer där det ställs stora krav på de anställda.
Många tvingas arbeta mycket övertid, och att vara hemma
vid sjukdom eller när barnen är sjuka kan vara svårt. Långa
resor till och från arbetet gör arbetsdagarna ännu längre. För
småbarnsföräldrar som har en ansvarsfull uppgift att sköta
även på fritiden blir dessa krav extra svåra att leva upp till.
Därför behöver barnfamiljer mer stöd av samhället för att
föräldrarna ska klara av att arbeta när barnen är små. För mig
framstår en utbyggnad av föräldraförsäkringen med fler
pappamånader och/eller förkortad arbetstid till dess att
barnen är tio år gamla som en angelägen reform. Detta är
tillsammans med att säkra kvaliteten på vården, omsorgen
och utbildningen vad jag anser att det ökade ekonomiska
utrymme som nu skapas skall användas till. En sådan reform
skulle kunna återföra oss mot tre viktiga grundstenar, i
välfärdssamhället, som varit hotade i den ekonomiska krisen.
För det första skulle barnfamiljerna få mer tid tillsammans. Sett i ett
perspektiv som sträcker sig längre än över de år då barnen ständigt växer ur
kläder och utvecklar nya intressen så är det inte en högre materiell standard
vi behöver utan mer tid för varandra. En utbyggd föräldraförsäkring skulle
omfördela resurserna över livet så att vi får mer arbetsfri tid när vi som bäst
behöver den.
Med alltför höga krav i arbetslivet finns risk för att den ena föräldern i allt
mindre grad deltar i arbetslivet. Redan idag går många kvinnor ner till
deltidsarbete efter att de fått barn. Många familjer drar dessutom ut på den
tid då de lever på föräldraförsäkringen, vilken främst utnyttjas av kvinnorna.
Dessa fenomen hotar att försämra alla kvinnors ställning på arbets-
marknaden. För om en arbetsgivare på goda grunder kan anta att en kvinna
inom några få år, mer eller mindre, kommer att lämna arbetet finns ingen
anledning att satsa på henne. Detta förutseende från arbetsgivarens sida
drabbar även de mest karriärinriktade kvinnor som alltså inte får samma
chans som sina manliga kollegor. Kvinnor riskerar alltså att generellt
betraktas som tillfällig arbetskraft och att bilda en särskild arbetsmarknad.
Den andra grundstenen som en utbyggd föräldraförsäkring, kombinerad med
ett krav på att den ska utnyttjas av båda föräldrarna i någon mån, räddar, är
en jämställd arbetsmarknad. Även om män och kvinnor, i många avseenden,
har ojämlika villkor på den svenska arbetsmarknaden så behöver kvinnor i
Sverige trots allt inte, som i några andra europeiska länder, välja mellan att
skaffa barn och att ha ett arbete. Det viktigaste skälet för det är naturligtvis
tillgången på god, subventionerad barnomsorg. Därmed blir svenska kvinnor
inte heller ekonomiskt beroende av sina män när de får barn.
Barnomsorgen finns inte främst till för att tillfredsställa föräldrarnas behov
av barnpassning, utan för att erbjuda barnen stimulerande aktiviteter. Det har
visat sig att barn som gått i förskola klarar sig bättre i skolan.
Förskolebarnen
behöver den pedagogiska verksamhet som utvecklats i daghemmen och
lekskolorna. Detta kan naturligtvis aldrig uppväga att barn också behöver
tillbringa tid med sina föräldrar dagligen. När föräldrar har rimliga
arbetstider tjänar emellertid barnomsorgen två goda syften samtidigt. Dels
får barnen delta i meningsfulla aktiviteter vilket är den tredje grundstenen en
utbyggd föräldraförsäkring kunde bidra till att rädda. Dels får båda
föräldrarna möjlighet att arbeta och bidra till familjens försörjning.
Det finns skäl att inför kommande prioriteringsdiskussioner överväga om
det finns utrymme att utvidga föräldraförsäkringen, vilket är viktigt för
barnen och en jämställdhets- och fördelningspolitisk synvinkel.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om en analys av effekterna av vad en utvidgning av
föräldraförsäkringen skulle innebära.

Stockholm den 1 oktober 1999
Nalin Pekgul (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)