Utbildningsplatser på fristående kurser vid högskolan i Halmstad

Motion 1989/90:Ub659 av Ulla-Britt Åbark m.fl. (s)

av Ulla-Britt Åbark m.fl. (s)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1989/90:Ub659

av Ulla-Britt Åbark m.fl. (s)

Utbildningsplatser på fristående kurser vid
högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad har innevarande läsår, 1989/90, resurser för att erbjuda
164 årsstudieplatser på fristående kurser. UHÄ föreslog i sin anslagsframställning
för de kommande tre åren en måttfull utbyggnad med 63 årsstudieplatser.
Regeringen föreslår i årets budgetproposition ingen utökning
alls under de kommande tre åren.

De resurser högskolan för närvarande förfogar över räcker till elva (11)
20-poängskurser.

Dessa kurser skall täcka efterfrågan på såväl kurser som skall kunna användas
till examen på fristående kurser (fil.kand., motsvarande) som kurser
av påbyggnadskaraktär. Examen på fristående kurser vid högskolan är för
närvarande möjligt endast inom det ekonomiska området. Mer räcker inte
resurserna till. Det innebär att andra samhällsvetenskapliga ämnen liksom
beteendevetenskapliga, humanistiska och naturvetenskapliga ämnen kan erbjudas
mycket sporadiskt och då som decentraliserade kurser från universitet
eller annan högskola. Vid högskolan i Halmstad finns enbart korta (2-3
år) utbildningslinjer. Utbudet av fristående kurser skall därför också täcka
en stor efterfrågan på påbyggnadsutbildning.

Efterfrågan på decentraliserade kurser inom länet liksom på distansutbildning
inom högskolans profilområden är mycket stor och kan endast i mycket
begränsad omfattning tillgodoses med nuvarande resurser.

Högskolan har tillsammans med Varbergs och Kungsbackas kommuner
byggt upp ett kurscentrum i Varberg för att invånarna i mellersta och norra
Halland skall komma närmare utbildningen. Såväl kommun som näringsliv
har satsat på lokaler och utrustning för att möjliggöra förläggning av utbildning
till centrumet. Högskolan i Halmstad har nu inte resurser för att fylla
centrumet med innehåll. Detta måste ses som mycket otillfredsställande eftersom
de decentraliserade kurserna varit mycket eftersökta.

Distansutbildningen inom högskolans profilområden har rekryterat studerande
från hela landet, främst har det gällt kurser som handikapp-habilitering
och åldringsverksamhet, påbyggnader för personer med olika former av
lärarutbildning. Att dessa kurser kan ges också fortsättningsvis är av stort
nationellt intresse. Högskolan har tagit initiativ till ett utvidgat samarbete
med utbildningsradion som också inom kort kommer att förlägga sitt regionkontor
till samma byggnad som den högskolan finns i. En konferens kommer
att äga rum i mars som har till syfte att utveckla samarbetet mellan högskolor

och utbildningsradion. Samtliga högskolor är inbjudna. Det är självklart
mycket olyckligt om högskolan i Halmstad på grund av resursbrist inte kan
delta i uppföljningen av konferensen. Med nuvarande resurser är det omöjligt
för högskolan att utveckla distansutbildningen.

Högskolan har under många år haft ett samarbete med Lunds universitet,
som regelmässigt decentraliserat 60-70 årsstudieplatser till Halland. Innevarande
år har antalet årsstudieplatser skurits ner till drygt 30 och Lunds universitet
har nu aviserat att man kommer att skära ner antalet platser till noll.
Skälet som anges är att resurserna inte räcker till längre för att decentralisera
kurser till Halland. Högskolan har också försökt intressera Göteborgs universitet
för att decentralisera kurser till Varberg. Intresset finns och universitetet
tog upp frågan i senaste anslagsframställningen. Förhoppningarna att
Göteborgs universitet skall kunna decentralisera kurser till Varberg är dock
ganska små.

Fristående kurser är ett mycket viktigt inslag i en högskolas utbildningsutbud.
Antalet sökande till de kurser som erbjuds är stort. För s.k. ”fil.kand.kurser"
är närheten till utbildningen ofta avgörande. Vid högskolan har uppmärksammats
att för många kvinnor är närheten ofta speciellt viktig. Förfrågningar
per telefon och på annat sätt om kurser som högskolan i dag inte
har resurser att ge är mycket vanliga. Det bör också noteras att Halland hör
till de län som har lägst andel högskoleutbildade per 100 000 invånare.

Mot den bakgrund som här givits är det av vikt att antalet utbildningsplatser
på fristående kurser vid högskolan i Halmstad byggs ut med minst det
antal UHÄ föreslagit.

Det är också av mycket stor vikt att den utbyggnad som förutsågs i UHÄ:s
utvecklingsplan verkligen kommer till stånd vid de mindre högskolorna till
vilka Halmstad hör.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om antalet utbildningsplatser på fristående kurser vid
högskolan i Halmstad.

Stockholm den 25 januari 1990

Ulla-Britt Åbark (s)

Owe Andréasson (s) Ingegerd Sahlström (s)

Mot. 1989/90
Ub659

11

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1990-01-25 Bordläggning: 1990-02-06 Hänvisning: 1990-02-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)