Utbildning vid Örebro teologiska högskola

Motion 2011/12:Ub280 av Lars-Axel Nordell (KD)

av Lars-Axel Nordell (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en annan fördelning av de 440 miljoner kronor som återkallats från lärosätena i syfte att öka antalet platser vid Örebro teologiska högskola.

Motivering

I vårt land finns fyra teologiska högskolor. Det är Teologiska högskolan Stockholm, Örebro teologiska högskola, Johannelunds teologiska högskola samt Newmaninstitutet. Det tre första har sedan början av 1990-talet fått statligt stöd i form av stöd för ett visst antal studieplatser, medan Newmaninstitutet senare fått sin examensrätt.

I Örebro finns Örebro teologiska högskola (ÖTH) i anslutning till Örebro universitet och universitetets campus. ÖTH, som har en viktig roll att fylla för det omgivande samhället, har även ett nära samarbete med Strängnäs stift i fråga om utbildning av blivande präster i Svenska kyrkan.

Alltsedan avtalet med staten slöts har ÖTH haft ett starkt sökandetryck och skolan redovisar varje år en kraftig överproduktion i förhållande till det statliga stödet. För närvarande erhåller ÖTH ett statligt stöd för 90 utbildningsplatser medan den tar emot motsvarande 150–160 helårsstudenter. Ersättningen skall enligt avtalet med staten bygga på samma definitioner som tillämpas för ersättningar till universitet och högskolor med statlig huvudman.

Sedan år 1996 ger ÖTH utbildning i religionsvetenskap (under senare år 1–90 hp) i samarbete med lärarutbildningen vid Örebro universitet. Eftersom universitet inte har någon egen fakultet/resurs för teologisk eller religionsvetenskaplig utbildning och forskning fungerar ÖTH i praktiken som den teologiska fakulteten på campus – men formellt är man det inte, vilket t.ex. omöjliggör omfördelning inom ÖrU:s eller ÖTH:s budget till endera parten. I syfte att fortsätta och utvidga detta samarbete ansöker nu ÖTH och Örebro universitet tillsammans om examensrätt i religionsvetenskap för de nya lärarutbildningarna (som ämne 1, 2 och 3 i ämneslärarprogrammet för åk 7–9, och som ämne 1 och 2 i ämneslärarprogrammet för gymnasieskolan).

Regeringen avser att dra in 440 miljoner kronor från lärosätena, eftersom en del av anslaget i dag är ersättning för personer som registrerar sig på kurser men aldrig deltar i en enda föreläsning. De pengar som dras in går tillbaka till universitet och högskolor i form av kvalitetssatsningen på humaniora och samhällsvetenskap (400 miljoner) samt som andra kvalitetshöjande åtgärder. Detta går till en permanent höjning av grundutbildningsanslaget för humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi. Från och med 2013 blir ersättningen per helårsstudent inom dessa områden 30 procent högre än 2011.

Med ovanstående som bakgrund är det högst rimligt att man omfördelar en del av de återkallade medlen till en satsning på Örebro teologiska högskola. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 20 september 2011

Lars-Axel Nordell (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)