Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Utbildning och forskning i Västernorrland

Motion 1990/91:Ub628 av Eva Goës och Roy Ottosson (mp)

av Eva Goës och Roy Ottosson (mp)
Inledning
Andelen ungdomar som går vidare till studier på
högskola och universitet är lägre i Västernorrlands län än
på de flesta håll i landet. En blick på kartan förklarar det
åtminstone delvis; Sundsvall, som är Norrlands största stad,
ligger mitt emellan de två universitetsorterna Uppsala och
Umeå -- och det är långt till bägge!
Skol- och kulturstad
Härnösand är porten till Höga kusten, residens- och
typisk tjänstemannastad med många skolor och framför allt
kultur. Kulturskolan har blivit ett känt begrepp.
Musik, bild, drama och dans vävs in i undervisningen redan
på lågstadiet och följer sedan eleverna upp på högstadiet,
då de kan specialisera sig mera på ett av ämnena. På
gymnasiet finns musiklinje, som kan utvecklas till att
omfatta alla dessa estetiska konstarter.
Kapellsbergs folkhögskola har förutom allmän
linje, en handikapputbildning, men också musiklinje med
mycket hög kvalitet och hög kompetens bland både lärare
och elever. Redan 1963, när skolan fick musiklinje, talades
det om att förlägga högre utbildning på skolan.
Musikhandledarutbildningen, som ger en oerhörd
kraft och energi till omgivningen, i skolor, på arbetsplatser,
för barn och gamla, är en förgrening till högskolan.
''Nymus'', som ger tonsättare chans att presentera
sina nya verk genom konsertverksamhet m.m., är en annan
verksamhet som initierats genom de aktiva på skolan.
Kammarmusikerutbildning till Härnösand
Som kronan på verket har Härnösand också bildat en
Kulturakademi, som arbetar över hela Mitt--Norden.
Inom ramen för den kommer all kultur och givetvis Nymus'
verksamhet, att vara en källa för inspiration och utveckling
av inte bara länet utan hela Norden. Emellertid saknas en
länk i kedjan, nämligen en högre musikutbildning.
Kammarmusikerutbildning är den länken!
Härnösand är på god väg att av egen kraft skapa en
''kulturhögskola'', vilket är positivt för länet. Den gängse
bilden av ett län med utflyttning, elintensiva och tunga
industrier, skulle brytas.
För kvinnor har kultur, kunskap och goda
kommunikationer en stor betydelse för livskvaliteten. Vi
vet att det just är kvinnorna som flyr länet -- speciellt de
unga -- och detta vill vi hejda just genom en satsning på
kultur, utbildning och goda förbindelser!
Mittnorrlands universitet
Det behövs ett universitet i Mittnorrland! Det skulle
uppfylla ett med tiden alltmer akut tomrum. I Sundsvall--
Ådalen-området bor mer än 150 000 människor, vilket
borde vara tillräckligt underlag för det mesta.
Universitetet behövs främst för framtiden. Målet för det
nya universitetet är en rekrytering av 5--6000 studenter. Det
naturliga upptagningsområdet kan tyckas vara för glest
befolkat. I en samhällsutveckling där kunskap blir allt
viktigare borde det vara en självklarhet att alla delar av
landet ska ha hyfsad tillgång till högre utbildning. Efter
internationella förebilder skulle universitetet kunna ha som
tyngdpunkt en distansundervisning om
rekryteringsunderlaget skulle svikta.
Kring universiteten utvecklas också en viktig del av den
framtida tjänste- och industriproduktionen. Med stigande
elpriser, ökande krav på miljövänlighet och större krav på
energieffektivitet är risken uppenbar att flera av de
traditionella processindustrierna i området försvagas -- och
kanske i några fall försvinner. Med ett universitet skulle
förutsättningar för ett mer diversifierat och framtidsinriktat
näringsliv skapas. Sannolikt skulle det också kunna hjälpa
till att skapa förbättrade möjligheter för befintligt näringsliv
och industri att utveckla sig i positiv riktning.
Träteknik och träkemi
Ett forskningsområde som redan nu med fördel skulle
kunna lokaliseras till Härnösand/Sundsvalls högskola i
Sundsvall -- som ett steg mot ett universitet -- är träteknisk
och träkemisk forskning. Sundsvall ligger ju mitt i träriket.
Där finns en rad pappers- och massaindustrier som har egen
forskning och utveckling, där finns kemisk industri med
utvecklad kompetens, och i Sundsvall finns idag en
ambitiöst arbetande och väl fungerande högskola.
Förutsättningarna är alltså goda för att få fart på den
trätekniska och träkemiska forskningen i samband med en
sådan lokalisering.
Träkemi kan mycket väl bli ett verkligt nyckelområde för
den framtida utvecklingen. När oljan sinar, eller blir alltför
dyr, eller oanvändbar av miljöskäl (vilket den redan är på
god väg att bli), så måste vi vända oss till den inhemska
flödande råvara som veden och biomassan är. I princip
skulle det mesta som idag görs från olja istället kunna göras
från ved.
Ur trä kan också flera bränslen med fördel framställas.
Det mest kända är metanol, eller träsprit. Metanol går
utmärkt att använda som bränsle i bilar och andra
motorfordon. Härrör metanolen från trä (den går också att
göra ur olja) är den ett biobränsle, och som sådant bidrar
det inte till växthuseffekten. Rätt använd, och med lämplig
rening, kan utsläppen av kväveoxider, partiklar etc. också
hållas nere på en mycket låg nivå. Den berömda Los
Angeles-planen för att få ner bilismens utsläpp bygger till
väsentlig del på att ersätta bensinen med metanol till senast
år 2007. Sundsvall är, liksom Los Angeles, en av bilismen
starkt förorenad stad, och skulle möjligen behöva en
liknande plan.
Metanolen går också att använda i s.k. bränsleceller.
Där sker förbränning vid en låg temperatur och nästan helt
fullständigt, och ger upphov till en elström. Elströmmen
kan användas till att driva en elektrisk motor, t.ex. i en bil.
Utsläppen från en sådan bil blir ungefär en tiotusendel mot
en modern bensinbil med katalysator. Dessvärre återstår en
hel del forskning och utveckling innan denna teknik kan bli
kommersiellt tillgänglig -- även om experimentbussar rullar
i USA redan.
Detta forsknings- och utvecklingsområde behöver också
kraftigt ökade resurser. Det vore naturligtvis lämpligt att
tillföra de resurserna vid en lokalisering till Sundsvall.
Miljö
Miljödelegationen Sundsvall-Timrå (SOU 1990:102,
Rent till 2000) anser att högskolan i Sundsvall borde ges en
miljöinriktning. Med de kända miljöeffekter som finns i
detta område av både lokal och internationell natur, skulle
detta vara en logisk satsning som ett steg mot universitet.
Att både stärka studier och forskning på miljöområdet samt
en tvärvetenskaplig inriktning, ligger helt i linje med
miljöpartiets program.
Forskningscentrum om allergi
Sundsvall har ingått i allergiutredningens projekt och i
sommar kommer WHO att ha en konferens i Sundsvall som
handlar om miljön och dess konsekvenser för hälsan. Ett
forskningscentrum för allergifrågor bör lokaliseras till
Sundsvall.
Biogas till Sollefteå
Ett annat biobränsle av mycket stort intresse för
framtiden är biogas. Biogas är nästan helt metangas, alltså
kemiskt sett samma sak som naturgas. Biogasen (liksom
naturgasen) är också ett utmärkt bränsle. Redan idag rullar
bussar i Malmö som går på naturgas -- motorn är en
ombyggd dieselmotor. De hittills gjorda erfarenheterna är
goda; utsläppen blir mycket låga, om än inte så låga som
med bränsleceller.
I detta fall finns all teknik för användningen
kommersiellt tillgänglig -- det är själva biogastillverkningen
som är underutvecklad. Det behövs ett utvecklingscentrum
för biogas. Där skulle olika produktionsmetoder kunna
utvecklas och utprovas.
Ett sådant utvecklingscentrum skulle med fördel kunna
lokaliseras till Sollefteå. Som ett led i att ställa om vårt
samhälle i miljövänlig och energisnål riktning bör staten
engagera sig i ett sådant projekt.
Metanolfabrik till Ljungaverk
En parallell till Sollefteå skulle vara att förlägga en
metanolfabrik till Ljungaverk, samma satsning, där
produktionsmetoder utvecklas och provas. Denna skulle
byggas som fullskaleprojekt med statligt engagemang för att
utveckla ett biobränsle.
Miljövänligt kreativitetscentrum i Örnsköldsvik
Örnsköldsvik står på solid näringspolitisk grund. Företag
och skolor har ett intimt samarbete. Men det är också
viktigt att en utveckling mot resurssnål och miljövänlig
teknik m.m., stimuleras. Hägglunds verksamhet på det
civila området kommer att växa med den stora satsning på
järnvägen och därmed tåg, vagnar m.m., som vi föreslår i
våra trafikpolitiska motioner.
Utbildningar och forskning för miljövänlig teknik både
inom den sektorn och pappersåtervinningsprocessen, måste
stimuleras. Att Örnsköldsvik är den enda ort som har en
civil utbildning i hydraulik (Östersund har en militär) är av
betydelse för en utveckling i miljövänligare riktning på
detta område. Detta är oerhört viktigt, då man vet vilka
enorma skadeverkningar hydrauloljan och hanteringen runt
denna orsakar.
Data
Västernorrland har blivit ett ''datatätt'' län.
Utvecklingen inom detta område är självgående inom
service och industri. För många handikappade är datorer ett
nödvändigt verktyg för god kommunikation och kanske
enda sättet att kunna få utbildning och för att kunna komma
ut på arbetsplatser. SSVH, Statens skola för vuxna i
Härnösand, har en mycket stor betydelse för att förstärka
denna utbildning och gör redan idag ett fantastiskt arbete
inom hörselområdet.
Distansundervisning
Specialsydda utbildningar på SSVH är en tillgång inte
bara för handikappade och länet utan för hela Sverige.
Utbudet av kurser är varierande och de vuxna studerande
kan läsa i sin egen takt på distans. Denna skolform
kompletterar alla andra vuxenutbildningar och står inte i
motsatsförhållande till dessa. Ett
distansundervisningsinstitut kan komma att utgöra en viktig
bas för att vidareutveckla distansundervisningen inom
högskolan och för universitetsutbildningen.
Lärarutbildningen har på ett förtjänstfullt sätt utvecklat
distansundervisning inom all sin verksamhet.
DUC
Även på det tekniska området har Härnösand kommit
långt. DUC (Drift och UnderhållsCentrum) har hittat en
egen nisch som bör kunna utvecklas inom universitetets
ram. Förslag finns också om en energiforskningsstation på
Vårdkasen för att utveckla sol- och vindkraft. Detta passar
utmärkt som en uppföljning av och fortsättning på
Welgasprojektet.
Teologisk utbildning
I Härnösand bedrivs teologisk utbildning på distans. På
sikt bör denna utbildning inordnas i högskolan.
Filosofisk fakultet
Inom humaniora och samhällsvetenskaper omsätter
befintliga institutioner vid landsarkivet och länsmuseet i
Härnösand mellan 25 och 30 miljoner kronor årligen i
utbildning och forskning. Dessa resurser bör helt naturligt
ses som en tillgång vid uppbyggandet av den filosofiska
fakulteten. Utöver detta har ett omfattande program inletts
som innefattar både utbildning och forskning. Särskilt
intressant är det inom arkivområdet som skapar nationella
dimensioner för forskningen; SVAR:s mikrokort avseende
folkbokföringsmaterialet. En inriktning mot allmän
historia, etnologi och andra museianknutna ämnesområden
bör utvecklas.
Goda förutsättningar finns också för språkutbildning och
utbildning i öststatskunskap. Vi vill här uppmärksamma
Sven Wallmarks rika samlingar på området som står till
utbildningens och forskningens förfogande.
Sommaruniversitet på Höga Kusten
Att Höga Kusten är en pärla ur alla perspektiv, råder det
inget tvivel om. Genom att öppna sommaruniversitet vid
Höga Kusten, skulle rekreation och studier kunna varvas.
Här kan nämnas Högbondens fyr och Café Mannaminne
(kultur/historia) som lämpar sig synnerligen väl för
meningsfulla studier i naturskön miljö. Många skulle välja
denna form för att förkovra sig och få en meningsfull
''semester''! Att studera och forska vid landsarkivet i
Härnösand, har redan blivit mycket populärt, speciellt
under somrarna. Ett länsmuseum i Härnösand skulle
ytterligare bidra till denna popularitet och höja länets
attraktionskraft.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar att ett universitet i Mittnorrland
skall inrättas,
2. att riksdagen hos regeringen begär förslag till hur och
när Mittnorrlands universitet inrättas,
3. att riksdagen beslutar att träteknisk och träkemisk
forskning samlas till och byggs ut på nuvarande högskola i
Sundsvall,
[att riksdagen hos regeringen begär förslag i enlighet med
motionen till utvecklingscentrum i Sollefteå och Ljungdalen
för biogastillverkning och biobränsle m.m.,1]
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om miljövänlig inriktning på
utbildningar i teknik m.m.,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om kammarmusikerutbildningens
lokalisering till Härnösand,
6. att riksdagen beslutar att filosofisk fakultet etableras i
Härnösand,
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om distansutbildningsinstitut i
Härnösand,
8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om utbildning och forskning samt
om sommaruniversitet,
[att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att förlägga ett
forskningscentrum om allergi till Sundsvall,2]
[att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en energiforskningsstation för att
utveckla sol- och vindkraft m.m. i Härnösand,1]
[att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av utbyggnad av ett
länsmuseum i Härnösand,3]
[att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om vikten av kultur, kunskap och
goda kommunikationer för att stoppa kvinnoflykten från
Västernorrlands län.4]

Stockholm den 23 januari 1991

Eva Goe s (mp)

Roy Ottosson (mp)
1 1990/91:N439

2 1990/91:So476

3 1990/91:Kr284

4 1990/91:A449
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (16)