Utbildning inom miljöskyddsområdet

Motion 1990/91:Ub504 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)
Behovet av personal inom miljöskyddsorganisationen
har drastiskt ökat. Speciellt stor brist är det vad gäller
tillgången på utbildade miljö- och hälsoskyddsinspektörer.
Den politiskt höjda ambitionsnivån inom miljöskyddet
är ett av skälen till det starkt ökade behovet av
miljöutbildade personer. Ett annat skäl är de utökade
arbetsuppgifter för miljö- och hälsoskyddsnämnderna
beträffande bl.a. freon, bostadshygien (t.ex. radon),
kemikaliekontroll och livsmedelskontroll. Även industrin
ökar sin rekrytering av personal med miljöutbildning.
Länsstyrelserna har genomfört regionala miljöanalyser.
Försurning av mark, grundvatten och vattendrag,
övergödning av sjöar och hav, miljöförstörande
verksamhet, luftföroreningar, buller, tätortsproblem och
landskapsvård är några av de arbetsuppgifter personal inom
miljöskyddsarbetet handhar. De flesta länsstyrelser har
tillförts nya tjänster för miljövården men står samtidigt
inför svårigheter att rekrytera kvalificerad personal.
Redan under 1988 utannonserades 400 tjänster. Under
1989 inrättades ytterligare några hundratal nya tjänster runt
om i landet på miljöskyddsområdet. Ett stort antal tjänster
har under 1990 ej kunnat besättas med utbildad personal.
Bristen på kompetent personal är f.n. skriande.
Idag sker utbildning av miljö- och
hälsoskyddsinspektörer i Umeå. Ett 60-tal studerande antas
vid två tillfällen under året. Utbildningstiden är treårig och
cirka 50 fullföljer sin utbildning. Utbildningskapaciteten är
otillräcklig även om det finns fler orter och andra sätt att
utbilda hälsoskyddsinspektörer. Bl.a. i Kalmar utbildas 16
studerande per år på en ettårig linje. Vissa
utbildningsmöjligheter inom miljöområdet finns också i
Linköping och Göteborg. Dessutom har
kompletteringsutbildning anordnats och planerats under
det gångna året.
En översyn av utbildningen av personal inom
miljöskyddsområdet vad gäller dimensionering, innehåll,
organisation och fortbildning har skett. Denna översyn har
ännu inte lett till att förslag till åtgärder presenterats. Det
är av största vikt, att den politiska intentionen med en ökad
miljösatsning inte går förlorad p.g.a. brist på personal med
miljökompetens. Trovärdigheten i samhällets
miljöengagemang får ej ifrågasättas.
Bristen på miljö- och hälsoskyddsinspektörer är idag så
akut, att riksdagen bör besluta om omedelbar utökning av
denna utbildning. Vi anser dessutom att sådan utbildning
bör förläggas till södra delen av vårt land för att motverka
snedfördelningen vid rekrytering av studerande, men också
för att denna landsända har speciellt svåra miljöproblem. I
Skåne tillkommer därtill extra arbetsuppgifter på
miljöskyddsområdet eftersom särskilda miljöinsatser ska
sättas in i västra Skåne. Enligt vår mening är Lund en
lämplig utbildningsplats.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
l. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
behovet av en omedelbar utökning av miljö- och
hälsoskyddsinspektörsutbildningen,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om miljö- och
hälsoskyddsinspektörsutbildning i Lund.

Stockholm den 12 januari 1991

Ingbritt Irhammar (c)

Karl Erik Olsson (c)

Bertil Fiskesjö (c)

Ulla Tillander (c)

Håkan Hansson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)