Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Utbildning inom livsmedelsområdet

Motion 1990/91:Ub521 av Britta Bjelle och Ulla Orring (fp)

av Britta Bjelle och Ulla Orring (fp)
Ett alltmer kunskapsintensivt näringsliv kräver för såväl
etablering som utveckling i ökande utsträckning tillgång till
välutbildade människor vilket innebär att
utbildningsfrågorna med största sannolikhet kommer att
spela en nyckelroll i den framtida samhällsutvecklingen.
Olika utredningar utvisar att andelen personer som
genomgått eftergymnasial utbildning är betydligt lägre i de
regionalpolitiskt utsatta delarna av landet än i mer
expansiva områden. En bidragande orsak härtill är bristen
på studietradition som i sin tur i stor utsträckning är en följd
av långa avstånd till högskoleorterna. För inlandets
utveckling är det därför angeläget att även mer
kvalificerade utbildningsinsatser kan ske utanför de
etablerade högskoleorterna.
I dag är huvuddelen av livsmedelsindustrin förlagd till
södra och mellersta Sverige. Detta förhållande har starkt
bidragit till att i stort sett all kompetens på området
koncentrerats till dessa regioner. Kopplingen mellan
näringsforskning/livsmedelsforskning och den industriella
livsmedelsproduktionen är viktig och styr
produktutvecklingen på området. Utvecklingen av nya
produkter är i sin tur i stor utsträckning förknippad med
produktion och sysselsättning inom livsmedelsindustrin.
Utbildning och forskning på högskolenivå finns främst i
södra Sverige.
Det finns all anledning att rikta större uppmärksamhet
mot livsmedelssektorns betydelse för det norrländska
näringslivet, inte minst från sysselsättningssynpunkt. Även
andra faktorer talar för att åtgärder borde vidtas för att
främja en utveckling inom livsmedelssektorn, bl.a.
kvalitets- och sårbarhetsaspekterna.
Till detta kan läggas att råvaruledet fortfarande till stor
del kan klaras i den norra regionen genom egen produktion.
Däremot är förädlingsgraden mycket låg på livsmedelssidan
i Norrland. I realiteten innebär detta att råvaror skickas i
hög utsträckning från regionen för förädling för att sedan
köpas tillbaka i förädlad form.
Om man vill vända på utvecklingen i Norrland mot att få
en större andel lokalt förädlade livsmedel, att få livsmedel
med hög kvalitet och att få ökad andel sysselsatta inom
livsmedelsindustrin i Norrland måste olika åtgärder vidtas.
En av de mest angelägna uppgifterna är att höja
kompetensen inom framför allt förädlingsledet. En utökad
förädling skulle sannolikt även påverka utvecklingen inom
andra enheter, framför allt skulle jordbrukssektorn
påverkas positivt.
I dag finns endast utbildning på gymnasial nivå inom
livsmedelsområdet i den norra regionen. Efterhand har allt
fler gymnasiala utbildningar tillkommit. För närvarande ges
livsmedelsteknisk linje på bl.a. följande orter: Umeå,
Skellefteå och Luleå.
Högskoleutbildning på området saknas helt i Norrland.
Inte minst med tanke på det växande behovet av lärare på
gymnasiets nivå är detta ett stort problem.
Livsmedelsutbildning ges i dag på högskolenivå i orterna
Kalmar och Lund.
Från regionalpolitisk synpunkt är det angeläget att
någon form av yrkesteknisk utbildning inom
livsmedelsindustrin kan etableras i Norrland.
Förutsättningar att erbjuda utbildning inom
livsmedelsindustrin i Umeå är goda. Tillgång till kompetens
finns inom i stort sett alla områden. Intresse föreligger
också från berörda institutioner att bygga upp en
verksamhet inom livsmedelsområdet. Enligt uppgift från
universitetet finns förutsättningar att etablera utbildningar
inom områdena livsmedelsteknik respektive
storhushållning baserad på distansundervisning. För att på
sikt ytterligare utveckla kompetensen inom
livsmedelsområdet kommer även satsningar på
forskningssidan att krävas.
I dag saknas permanenta forskningsresurser på
livsmedelsområdet i Norrland. Förutsättningar att bygga
upp en sådan verksamhet är dock goda. Verksamhet finns
på många närliggande områden men även inom en stor del
av för livsmedelsområdet centrala ''kärnämnen''.
Utöver fortbildning och vidareutbildning av
yrkesverksamma bör även utbildning för
ungdomsstuderande anordnas på sikt. Detta är viktigt om
forskarstuderande skall kunna rekryteras till angelägna
forskningsprojekt inom livsmedelsområdet. Detta är en
viktig förutsättning för kompetensutveckling inom området
på sikt.
Mot bakgrund av det ovanstående är det angeläget att
UHÄ får i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder för att
åstadkomma den utbildning som skisserats i motionen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om ett uppdrag till UHÄ.

Stockholm den 16 januari 1991

Britta Bjelle (fp)

Ulla Orring (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)