Utbildning inom företagshälsovården

Motion 2005/06:Ub530 av Göte Wahlström m.fl. (s)

av Göte Wahlström m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbildning inom företagshälsovården.

Motivering

För att nå de av regering och riksdag uppsatta målen om en halvering av antalet sjukskrivningsdagar till år 2008 har ett stort antal åtgärder aktualiserats. På en rad områden har resultat kunnat utläsas som visar på en positiv utveckling. Ytterligare åtgärder måste dock till liksom förebyggande arbete för att minska inströmningen till sjukförsäkringssystemet.

En viktig åtgärd i det förebyggande arbetet utgörs av en väl utvecklad företagshälsovårdsorganisation.

Det tycks finnas en bred samstämmighet om behovet av denna kompetens och de positiva effekter som en aktiv företagshälsovård kan utgöra.

Trots det råder det stor brist på utbildad personal inom företagshälsovården. Medelåldern bland personalen är hög.

Vid Sveriges högskolor finns idag utbildningar vilka genom omprioritering skulle kunna möta behovet inom företagshälsovården. Vid Högskolan i Jönköping finns kompetens från tidigare utbildning av skyddsingenjörer liksom inom ergonomi, biokemi, rehabilitering och beteendevetenskap.

För att möta behovet av företagshälsovårdsutbildning krävs att dessa kompetenser på lämpligt sätt kan samverka. Regeringen bör därför ge de utbildningsinstanser, som anses lämpliga, förutsättningar att starta utbildning inom företagshälsovården.

Stockholm den 4 oktober 2005

Göte Wahlström (s)

Margareta Sandgren (s)

Carina Hägg (s)

Martin Nilsson (s)

Helene Petersson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)