Utbildning inom företagshälsovård vid Högskolan i Jönköping

Motion 2002/03:Ub407 av Göte Wahlström m.fl. (s)

av Göte Wahlström m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skapande av utbildning inom företagshälsovård vid Högskolan i Jönköping.

Motivering

Inom ramen för det elvapunktsprogram som regeringen arbetat fram för att nedbringa den arbetsrelaterade ohälsan framhålls behovet av en väl utbyggd företagshälsovård. Denna företagshälsovård skall på sikt omfatta alla anställda och ha en bred kompetens inom arbetslivets område. Detta innebär att en rad olika professioner måste finnas på en företagshälsovårdscentral för att kunna möta framtidens behov.

Inom Högskolan i Jönköping har tidigare funnits utbildning av skyddsingenjörer vilka utgör en viktig del i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Denna utbildning förändrades i takt med den förändrade syn på företagshälsovårdsarbete som kännetecknade stora delar av 1990-talet. Utbildningen hade dessförinnan haft en bra utveckling och stort söktryck.

Hälsohögskolan som ingår i den samlade Högskolan i Jönköping har en bred kompetens inom området vårdutbildningar. Dessa utbildningar kopplade till tidigare erfarenheter av utbildning av skyddsingenjörer utgör en bra bas för en bredare utbildning av personal kopplad till behovet av adekvat utbildad personal inom specialområdet företagshälsovård/försäkringsmedicin. Högskolan i Jönköping kunde genom sin redan idag väl utvecklade utbildning kompletterad med utbildning av bland annat skyddsingenjörer utgöra ett centrum för utbildning inom specialområdet företagshälsovård.

Stockholm den 21 oktober 2002

Göte Wahlström (s)

Margareta Sandgren (s)

Carina Hägg (s)

Helene Petersson (s)

Thomas Strand (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)