Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Utbildning i Helsingborg av förskollärare

Motion 1990/91:Ub607 av Jan Andersson och Grethe Lundblad (s)

av Jan Andersson och Grethe Lundblad (s)
Socialstyrelsen har nyligen överlämnat en rapport till
UHÄ som visar att bristen på högskoleutbildad personal
inom barnomsorgen befaras bli stor under 1990-talet.
Skillnaden mellan den beräknade tillgången och det
uppskattade behovet av förskollärare är drygt 14 000 
i början av 1994.
Hittills har bristen på förskollärare mest setts som ett
problem för storstäderna. Och visst har problemen där,
bl.a. på grund av en stor personalomsättning, varit störst.
Men också situationen i andra delar av landet håller på att
försämras. Allt färre sökande finns till nya tjänster och
vikarier går knappast att få. På många platser kommer
bristen på utbildad personal att bli det största hindret då det
gäller att uppfylla målet om allas rätt till en plats inom
barnomsorgen.
Förra året utökades utbildningen av förskollärare. Det
var välbehövligt, om än inte tillräckligt. Tyvärr tillföll inte
något av nytillskottet Skåne trots att behovet där är stort,
vilket också Kommunförbundets länsavdelning i Malmöhus
län påpekat. Dessutom finns inte där problemet som funnits
i Stockholm, med för få sökande till befintliga platser.
Tvärtom är antalet sökande till de utbildningsplatser som
finns stort.
I Helsingborg finns en klar ambition att klara av en full
behovstäckning inom barnomsorgen senast vid årsskiftet
1991/92. Helsingborg är en expanderande kommun med en
ökande förvärvsfrekvens och stor andel barn i
befolkningen. Planerna för att uppfylla målet om full
behovstäckning har under senare år ständigt fått korrigeras
på grund av en ökad inflyttning till kommunen och den
ökande förvärvsfrekvensen bland småbarnsföräldrar. Detta
förhållande gör också att barnomsorgsutbyggnaden måste
fortsätta även när full behovstäckning uppnåtts. Även bland
övriga kommuner i den nordvästskånska regionen finns en
liknande utveckling.
Enligt de beräkningar som Helsingborgs kommun
gjorde 1989 är personalbehovet för den nybyggnation som
planeras fram t.o.m. 1993 jämte den omsättning av personal
som beräknas ske ungefär 225 förskollärare. I detta
sammanhang skall nämnas att personalomsättningen hittills
trots högkonjunktur varit låg. Sedan dessa beräkningar
gjordes har visserligen 50-poängsutbildning startats i
Helsingborg, men detta är långt ifrån tillräckligt för att
klara de behov som finns.
Till denna 50-poängsutbildning har det funnits ett stort
antal sökande. Så är emellertid inte fallet när det gäller
antalet sökande från Nordvästskåne till 100-
poängsutbildningen i Malmö. Endast 10--15 elever i varje
årskull kommer från den nordvästskånska regionen. Detta
är alldeles för lite om framtida behov skall kunna
tillgodoses. Därför behövs en 100-poängs utbildning
lokaliserad till Helsingborg. Denna uppfattning delas av
företrädare från Lärarhögskolan i Malmö som vid
uppvaktningar hos utbildningsdepartementet förordat en
sådan lösning om en utökning skulle tilldelas Malmö.
Dessutom finns i Helsingborg, trots att det är en
förhållandevis stor kommun i en befolkningstät region,
väldigt få utbildningsplatser inom högskolan.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av en 100-poängs
förskollärarutbildning lokaliserad till Helsingborg.

Stockholm den 24 januari 1991

Jan Andersson (s)

Grethe Lundblad (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)