Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Utbildning i dans-, musik- och bildterapi

Motion 1990/91:Ub548 av Eva Goës m.fl. (mp)

av Eva Goës m.fl. (mp)
1981 började högskoleundervisning av musikterapeuter.
Idag finns det minst 40 välutbildade musikterapeuter och
musikpsykoterapeuter. Trots att musikterapi sedan
årtionden använts inom vården för bl a psykiatripatienter i
Norge och Finland har Sveriges landsting använt denna
vårdform ytterst lite. För senildementa,
förståndshandikappade och psykiatripatienter betyder
denna terapi oerhört mycket.
Bildterapi är en annan form av psykoterapi där man
använder bilden som kommunikations- och uttrycksmedel.
Bildterapin bedrivs inom landstingen av
bildpsykoterapeuter som oftast arbetar som
arbetsterapeuter i den psykiatriska vården inom
omsorgsnämnd eller inom barn- och ungdomspsykiatri.
I Sverige började den första utbildningen av
bildpsykoterapeuter 1985. Det är en treårig utbildning som
för närvarande bedrivs i privat regi av Svenska Föreningen
för Bildterapi, SFB, med stora kostnader för eleverna. Vid
Stockholms universitet finns en 20-poängskurs i ''bildterapi
för barn''. Bildpsykoterapiutbildningen bygger på att
eleverna har tidigare erfarenhet av eget arbete med bild,
erfarenhet av arbete med människor och självkännedom
genom genomgången psykoterapi. Enligt SFB är antalet
verksamma bildpsykoterapeuter i Sverige ca 45.
Man använder bildterapi t ex på barn- och
ungdomspsykatriska mottagningar, i arbete med
rehabilitering av tortyrskadade flyktingar, inom den slutna
vården och öppna psykiatriska vården, på behandlingshem
för alkoholister, dvs på många ställen där behov av
kommunikation utöver det språkliga är aktuell.
En treårig försöksverksamhet pågår inom
Sigtuna/Upplands Väsby psykiatriska sektor där de olika
utövarna av konstnärliga terapiformer bildar ett team med
hela sjukvårdsområdet som upptagningsområde.
Högskolestyrelsen anser att dessa utbildningar är
mycket angelägna och viktiga. Eftersom utbildningen av
ovan nämnda slag måste ske under högskolemässiga former,
bör utbildningsoch behörighetsfrågorna tas upp till
behandling i UHÄ och socialstyrelsen.

Hemställan

Med anledning av det anförda hemställs
att riksdagen hos regeringen begär förslag till utbildning
i aktiv terapi i enlighet med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 19 januari 1991

Eva Goe s (mp)

Hans Leghammar (mp)

Ragnhild Pohanka (mp)

Anita Stenberg (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)