Utbildning av markanläggningsingenjörer vid högskolan i Jönköping

Motion 1990/91:Ub652 av Carl-Johan Wilson och Ingrid Ronne-Björkqvist (fp)

av Carl-Johan Wilson och Ingrid Ronne-Björkqvist (fp)
Vi föreslår, att en ingenjörsutbildning med inriktning
Markanläggning anordnas vid högskolan i Jönköping och
att antalet nybörjarplatser på ingenjörsutbildningslinjerna
vid högskolan i Jönköping därför utökas från 210 till 240.
Ökningen av antalet platser kan finansieras inom ramen
för den ökning, som föreslås i folkpartiet liberalernas
partimotion Forskning och högre utbildning.
Behovet av personal med goda kunskaper om drift och
underhåll av markanläggningar -- vatten, avlopp, trafik,
gatunät etc -- är stort. Utöver civilingenjörsutbildningen
saknas adekvat ingenjörsutbildning för denna sektor. Det är
därför angeläget att även den nya ingenjörsutbildningen
tillgodoser sektorns behov i form av en särskild utbildning
inom byggnadsingenjörslinjen.
Vid högskolan i Jönköping finns god kompetens för att
anordna en tvåårig utbildningslinje, som ger kunskaper och
färdigheter i kommunikationsförsörjning (väg och
trafikfrågor, kollektivtrafik m.m.), tekniska
försörjningssystem (vatten och avlopp, fjärrvärme
m.m.) samt anläggningar (broar, vattenverk, hamnar
m.m.).
Utbildningen inom de tre huvudområdena bör behandla
planering, projektering, byggande samt drift med
tyngdpunkt på underhåll, förbättring och förnyelse av
infrastrukturer.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att vid högskolan i Jönköping
anordna 2-årig högskoleingenjörsutbildning med inriktning
på markanläggning,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en utökning av antalet
nybörjarplatser på ingenjörsutbildningslinjerna vid
högskolan i Jönköping från 210 till 240.

Stockholm den 25 januari 1991

Carl-Johan Wilson (fp)

Ingrid Ronne-Björkqvist (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)