Utbildning av kyltekniker på mellaningenjörsnivå

Motion 1990/91:Ub580 av Larz Johansson (c)

av Larz Johansson (c)
Inom kylbranschen finns i Sverige ca 1 000 företag som
installerar kyl- och frysanläggningar vid såväl nybyggnation
som vid om- och tillbyggnader. För denna verksamhet finns
idag endast adekvat utbildning på gymnasienivå. För
anställda i arbetsledande befattningar saknas utbildnings-
och fortbildningsmöjligheter.
De skärpta miljökrav som nu ställs från
naturvårdsverkets sida ökar också kraven på kompetens hos
personalen. Särskilda behörighetskrav ställs på
arbetsledarna. Inom EG-området ställs likartade krav.
För att möta dessa krav och de ökande behoven av en
välutbildad personal för att svenska företag skall kunna
hävda sig i en internationell konkurrens föreslår vi att en 80-
poängsutbildning för kyltekniker inrättas vid högskolan i
Eskilstuna/Västerås men med placering i Katrineholm. Med
en sådan placering kan utbildningen nyttiggöra sig de
investeringar i lokaler och utrustning som redan finns vid
VVS-branschens utbildningscentrum i Katrineholm. Stora
samordningsfördelar står också att vinna i form av
samverkan med övriga mellaningenjörsutbildningar som är
förlagda till samma ort.
Kostnaderna för utbildningen som bör omfatta 30
utbildningsplatser har beräknats till 1 000 000 kr för det
kommande budgetåret.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar inrätta en tvåårig
ingenjörsutbildning omfattande 30 platser vid högskolan i
Eskilstuna/Västerås med lokalisering till Katrineholm,
2. att riksdagen för detta ändamål anvisar 1
000
000 kr. för budgetåret 1991/92 under anslaget B
5. Utbildning för tekniska yrken.

Stockholm den 21 januari 1991

Larz Johansson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)