Utbetalning av aktivitetsstöd

Motion 2010/11:A295 av Christina Karlsson och Eva Sonidsson (S)

av Christina Karlsson och Eva Sonidsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbetalning av aktivitetsstöd.

Motivering

Tidigare har arbetssökande som fått aktivitetsstöd när de har deltagit i arbetsmarknadspolitiska program inte förbrukat sina dagar med a-kassa, men enligt nuvarande regler räknas dagar med aktivitetsstöd in i den 300 dagar långa ersättningsperioden för a-kassan. Aktivitetsstödet ska som tidigare betalas ut av Försäkringskassan, men alla uppgifter om nivån på ersättningen och hur många ersättningsdagar som finns kvar ska komma från a-kassorna. Det kommer att ställa stora krav på informationsutbytet mellan a-kassorna och Försäkringskassan. För ersättningstagarna skulle det bli bättre om a-kassorna hade ett samlat grepp om arbetslöshetsersättningen och aktivitetsstödet. Då skulle det gå snabbare att få korrekta beslut vid byte av aktivitet och man skulle slippa vända sig till två olika institutioner.

En överflyttning av utbetalningen till a-kassorna skulle också minska risken för felaktiga utbetalningar. Resurserna skulle utnyttjas bättre, det skulle bli mer kostnadseffektivt och underlätta för a-kassornas handläggare om a-kassorna fick sköta utbetalningarna. Redan idag är det a-kassorna som tar fram underlaget för Försäkringskassans ersättningsbeslut.

Därför bör utbetalning av aktivitetsstöd överföras från Försäkringskassan till arbetslöshetskassorna.

Stockholm den 22 oktober 2010

Christina Karlsson (S)

Eva Sonidsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)