Uran

Motion 2009/10:N409 av Maria Stenberg och Lars U Granberg (s)

av Maria Stenberg och Lars U Granberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med sin syn på huruvida det ökade intresset för uranprospektering föranleder ändringar i minerallagen.

Motivering

Uranundersökningarna i Norrbotten och andra delar av norra Sverige är omfattande.

En kommande brytning av uran skulle skapa omfattande och sannolikt irreparabla skador i en känslig naturmiljö. En naturmiljö som brukar beskrivas som Europas sista vildmark och på det sättet har ett stort värde för människor och djurliv.

Risken är stor för att föroreningar kommer att fortplantas i vår livsmiljö, bland annat i fiskrika vattendrag. Vi konstaterar att en uranbrytning kommer att försvåra möjligheterna för ett gott liv för oss själva och för generationer framåt.

Många människor känner sig maktlösa och frustrerade när gruvbolagen prospekterar efter en mineral som på ett sådant sätt upprör känslorna både bland befolkningen och hos kommunerna. Det måste bli en ordning där den folkliga viljan får ett inflytande när gruvbolagen börjar leta efter uran. Uran är en tungmetall vars skaderisker vid brytning inte går att jämföra med andra mineraler. Därför måste kommunernas och den enskilde markägarens roll stärkas vad gäller att tillåta undersökningar av förekomster, prospektering och bearbetning. Vi anser också att det vid tillfället då tillstånd utfärdas för provborrning bör ske en miljöprövning.

Stockholm den 1 oktober 2009

Maria Stenberg (s)

Lars U Granberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)