Upprustning av Västra stambanan

Motion 2009/10:T325 av Patrik Björck m.fl. (s)

av Patrik Björck m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att rusta upp Västra stambanan och göra den fyrspårig hela vägen från Göteborg till Stockholm.

Motivering

Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Sträckan mellan Göteborg och Alingsås har nått sitt kapacitetstak, vilket innebär att tågtrafiken inte kan öka ytterligare. Det betyder också att trafiken redan i dag drabbas av olika typer av störningar.

Västra stambanan är i skriande behov av utbyggnad. På denna järnväg samsas godståg, fjärrtåg, lokaltåg och X 2000. Den ständigt ökande arbetspendlingen mellan städer i Västsverige innebär att pendelresenärerna hela tiden ställer krav på tätare avgångar.

Göteborgs Hamns godsvolym, som till stora delar fraktas på tåg, fördubblas dessutom vart tionde år. Därför är järnvägens kapacitet snart inte tillräcklig. Om inte Västra stambanan byggs ut kommer fler resenärer att tvingas använda sig av bil eller busstrafik och alltmer gods gå på lastbil. Det är en miljömässigt och samhällsekonomiskt dålig lösning.

Banverket har gjort en utredning och föreslagit att järnvägen på vissa sträckor byggs ut från dubbelspår till fyra spår. På så vis vill man ge de snabbare tågen möjlighet att köra om de långsamma och därmed öka järnvägens kapacitet. Banverkets planer för en utbyggnad av Västra stambanan är goda och borde genomföras så snart som möjligt. Tyvärr har vissa kommuner motsatt sig utbyggnaden, och bristen på pengar har försvårat, försenat och blockerat denna nödvändiga utbyggnad.

Genom att bygga ut Västra stambanan främjas den ekonomiska tillväxten i regionen medan en ökning av miljöfarligt koldioxidutsläpp motverkas, och genom ökad användning av järnvägstrafik för arbetspendling understöds riksdagens beslutade nollvision för biltrafikolyckor med dödlig utgång.

Järnvägen behöver byggas ut från dubbelspår till fyra spår. På så vis vill man ge de snabbare tågen möjlighet att köra om de långsamma och därmed öka järnvägens kapacitet. En utbyggnad av Västra stambanan borde genomföras så snart som möjligt.

Tyvärr handlar regeringens satsningar på landets infrastruktur främst om våra vägar. I närtidssatsningen som presenterades för ett år sedan omfattar Kraftsamling Göteborg förbättringar i drift och underhåll i bansystemet i Göteborg, vilket naturligtvis ökar punktligheten och minskar störningarna i trafiken. Behovet av upprustning av Västra stambanan är betydligt större än så.

Stockholm den 1 oktober 2009

Patrik Björck (s)

Carina Ohlsson (s)

Monica Green (s)

Urban Ahlin (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)