Upprustning av vägarna 49 och 195

Motion 1992/93:T312 av Håkan Strömberg och Birgitta Johansson (s)

av Håkan Strömberg och Birgitta Johansson (s)
Goda vägförbindelser är viktiga för en regions
utveckling. Behovet av snabba och trafiksäkra förbindelser
är krav som ställs i samhället.
För att tillgodose industrins behov av säkra transporter,
och av att snabbt nå Europaväg 3, bör standarden på den
nord-sydliga vägförbindelsen, länsväg 195 och riksväg 49
väster om Vättern förbättras. Även inom Örebro län har ett
avsnitt av väg 49 en låg standard, vilket minskar
möjligheterna att utnyttja vägförbindelsen på ett
trafiksäkert sätt.
Under 1992 tecknade Olshammars massaindustri
fraktavtal med SJ vilket innebär att massaproduktionen till
en övervägande del fraktas med bil för omlastning till
järnväg i Hallsberg. Detta medför att väg 49 inom Örebro
län utsätts för ytterligare tung och trafikintensiv belastning.
För att med trafiksäkra vägförbindelser nå de kulturella
och turistiska områdena behövs en upprustning av väg 49.
Norrifrån nås i första hand Tiveden med sin nationalpark.
Tiveden har stora värden som rekreationsområde. Andra
kulturella och turistiska värden är Karlsborgs fästning och
Göta Kanal. Väg 195, som har sin anslutning från väg 49,
håller en god standard. Västra Vätternbygden är en
utvecklingsbar turistbygd. Guldkroksbygden och Hökensås
är exempel på turismen inom Hjo och Tidaholms
kommuner.
Av regeringens budgetproposition, bilaga 7,
kommunikationsdepartementet framgår att en total
investeringsram och en låneram bör anvisas för
investeringar i vägar, järnvägar och
kollektivtrafikanläggningar för perioden 1994--2003.
Investeringsramen kommer sedan att kopplas direkt till de
långsiktiga investeringsplaner som Vägverket, Banverket
och Länsstyrelserna upprättar under hösten 1993. I
förslaget bör anges hur ramen skall fördelas mellan
riksvägar, stomjärnvägar och länstrafikanläggningar.
Med hänsyn till riksdagens önskemål om en utvecklad
investeringsplanering har regeringen beslutat att utforma
planeringsprocessen på sådant sätt att riksdagen kommer
att spela en aktiv roll inom planeringen innan verkens
investeringsplaner upprättas. Åtgärder kommer också att
vidtas för att förstärka Kommunikationsdepartementets roll
i infrastrukturplaneringen.
Regeringen kommer redan i vår att för riksdagen
presentera ett beslutsunderlag som gör det möjligt att ta
ställning till alternativa investeringsinriktningar inom
transportsystemet. Utan att avvakta besked om kommande
investeringsinriktning bör riksdagen redan nu uttala
nödvändigheten av upprustning av länsväg 195 och riksväg
49 inom Skaraborgs och Örebro län.
Av underlaget kommer att framgå hur olika delmål,
såsom effektivt resursutnyttjande, miljöhänsyn och
regional balans, kan tillgodoses vid val av olika inriktning.
De i de trafikpolitiska målen inneboende konflikterna
kommer att lyftas fram och alternativa utvecklingar att
ställas mot varandra. Val av inriktning för investeringarna
och dess betydelse för t.ex. miljömålen kommer att belysas.
Det är av största värde att en samordning sker mellan
Länsstyrelserna i Skaraborg och Örebro län, även ifråga om
turistskyltning av den västra Vätternleden.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av upprustning vad
gäller vägarna 49 och 195.

Stockholm den 20 januari 1993

Håkan Strömberg (s)

Birgitta Johansson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)