Upprustning av Ostkustbanan mellan Sundsvall och Uppsala

Motion 2009/10:T347 av Margareta B Kjellin (m)

av Margareta B Kjellin (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om upprustning av Ostkustbanan mellan Sundsvall och Uppsala.

Motivering

I 2009 års budget presenterade alliansen den enskilt största satsning på infrastruktur som någonsin gjorts i en budgetproposition. Det var en välbehövlig investering eftersom infrastrukturen varit eftersatt under många år. Goda kommunikationer är grundläggande för att skapa tillväxt och företagande, men också för att underlätta människors vardag.

Satsningarna på infrastruktur har nu konkretiserats i en gemensam investerings- och åtgärdsplan från trafikverken för perioden 2010 till 2021. För Gävleborg innebär planen bland annat att Ostkustbanan rustas med kapacitetshöjande åtgärder mellan Gävle och Sundsvall. Konkret betyder det framförallt att nya mötesstationer byggs för att minska antalet förseningar på sträckan.

Redan idag är sträckan mellan Stockholm och Sundsvall en av Sveriges mest belastade enkelspår med så många tågset att det enligt Banverkets normer föreligger ett behov av dubbelspår. Trafikökningen har inneburit att det tar nästan en halvtimme längre att åka tåg från Hudiksvall till Stockholm än det gjorde för fem–tio år sedan. Med Botniabanans och Ådalsbanans färdigställande kommer trycket på sträckan att öka ytterligare. Kapaciteten begränsas ytterligare av bommarna inne i Hudiksvall och Sundsvall. Bommarna är också ett hinder för ett bra vägtrafikflöde i städerna. Det är ett problem som kommer att förvärras i takt med att tågtrafiken ökar.

Den satsning som regeringen har gjort på järnvägspåret mellan Gävle och Sundsvall är nödvändig, men i längden inte tillräcklig. Regeringen bör därför överväga att bygga ett dubbelspår på sträckan och planfria korsningar i Hudiksvall och Sundsvall.

Stockholm den 1 oktober 2009

Margareta B Kjellin (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)